Τρέχοντα Έργα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΑΜΕΑ, ΈΦΗΒΟΙ-ΝΕΟΙ ΜΕ ΥΨΗΛΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ Κ.Λ.Π)

ΦΟΡΕΑΣ

ΟΧΕ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

«ΚΜΟΠ-Κόµβος Εκπαίδευσης & Καινοτοµίας AMKE»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εφαρμογή πλέγματος ενεργειών για την πρόληψη και αντιμετώπιση των διακρίσεων και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των Ευάλωτων και Ειδικών Ομάδων που αποτελούν ομάδες με υψηλό κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και διακρίσεων (μεταξύ των οποίων ΑμεΑ, Έφηβοι-Νέοι με υψηλό κοινωνικό κίνδυνο κ.λπ.) στο Δήμο Πειραιά. Ειδικότερα:

1. Στήριξη της Οικογένειας με παιδιά ΑμεΑ, Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης ενήλικων ΑμεΑ. Στόχος της παρέμβασης αποτελεί η καταπολέμηση των εν δυνάμει διακρίσεων που υφίστανται οι ΑμεΑ, ώστε σε συνδυασμό με θετικά μέτρα δράσης να επιτευχθεί η κοινωνική ένταξη των ιδίων και των οικογενειών τους. Η δράση αφορά: στη χαρτογράφηση των ωφελούμενων, σε υπηρεσίες παροχής εξειδικευμένη ιατρική φροντίδας όπως, φυσικοθεραπείες, εργοθεραπεία, υποστήριξη χρήσης παραϊατρικού εξοπλισμού κ.α., σε υπηρεσίες παροχής εξατομικευμένης ψυχολογικής υποστήριξης και σε αυτοεξυπηρετούμενους ΑμεΑ.

2.Ενδυνάμωση παιδιών και εφήβων για τη πρόληψη της νεανικής παραβατικότητας και αντιμετώπιση του κοινωνικού στίγματος στις γειτονιές του Πειραιά. Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση των παιδιών και των εφήβων μέχρι και την ηλικία των 15 ετών μέσα από ολοκληρωμένες δράσεις ψυχοεκπαίδευσης και δημιουργικής απασχόλησης στις 5 δημοτικές κοινότητες του Πειραιά. Η δράση απευθύνεται στο σύνολο των παιδιών και εφήβων που διαβιούν στο Πειραιά, πάραυτα προτεραιότητα για συμμετοχή στις δράσεις δίδεται σε αυτά που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες όπως αυτές περιγράφονται παραπάνω. Η προτεινόμενη δράση αποσκοπεί στην ενίσχυση των νέων στις διαδικασίες κοινωνικοποίησης, στην πρόληψη των φαινομένων της σχολικής διαρροής, του ενδοσχολικού εκφοβισμού, της νεανικής παραβατικότητας και του κοινωνικού στίγματος.

3.Υπηρεσίες Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και Φροντίδα Hμέρας σε ηλικιωμένους που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. Στόχος της παρέμβασης είναι η κάλυψη των αναγκών ηλικιωμένων ατόμων χρόνια πασχόντων και ευάλωτων κοινωνικά, μοναχικών ηλικιωμένων ατόμων με προβλήματα καθημερινής ομαλής διαβίωσης και ηλικιωμένων με χρόνιες παθήσεις, ή θυμάτων κάθε μορφής βίας, (σωματικής, ψυχολογικής, εκφοβισμού ενδοοικογενειακής βίας) στην περιοχή του Δήμου Πειραιά.

4. Οριζόντια υποστήριξη της υλοποίησης: α) Διοικητική υποστήριξη, β) Δράσεις δημοσιότητας – δικτύωσης

ΗΜ.ΕΝΑΡΞΗΣ

15/11/2022

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

18 ΜΗΝΕΣ


ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

«ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΜΕΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «SOCIAL INCLUSION, YOUTH EMPLOYMENT AND POVERTY REDUCTION – “SKILLS ON DEMAND”»

ΦΟΡΕΑΣ

ΔΗΜ. ΕΠΙΧ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΚΔΒΜ INTEGRATION ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΕ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών «Συμβουλευτικής Ανέργων και Ευάλωτων Πολιτών για την επιλογή Τομέα Κατάρτισης και τη βέλτιστη ένταξη στην τοπική αγορά εργασίας» στο πλαίσιο του έργου «Social Inclusion, Youth Employment and Poverty Reduction – “Skills on Demand”»

  • Περιλαμβάνει την υλοποίηση 3.000 εξατομικευμένων συνεδριών συμβουλευτικής, η οποία περιλαμβάνει την ενημέρωσή τους για το έργο, την καταγραφή και κωδικοποίηση του επαγγελματικού προφίλ, γνώσεων, soft skills, επαγγελματική εμπειρία , τη διαμόρφωση γνωστικών και εργασιακών στόχων και σχεδίαση μονοπατιού καριέρας, καθώς πρόταση 2-3 εναλλακτικών από τους διαθέσιμους τομείς Κατάρτισης
  • Περιλαμβάνει τη διαμόρφωση γνωστικών και εργασιακών στόχων και σχεδίαση ή/και επανασχεδίαση μονοπατιού καριέρας, σταθμίζοντας βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη προοπτική απασχόλησης και ικανοποίηση των τεθέντων στόχων. Ενημέρωση στη διαδικασία εξεύρεσης εργασίας μέσω της πλατφόρμας του έργου
  • Περιλαμβάνει την υλοποίηση εξατομικευμένων συνεδριών συμβουλευτικής, η οποία περιλαμβάνει τη σχεδίαση ή/και επανασχεδίαση μονοπατιού καριέρας, σταθμίζοντας βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη προοπτική απασχόλησης και ικανοποίηση των τεθέντων στόχων. Εξοικείωση στη διαδικασία εξεύρεσης εργασίας μέσω της πλατφόρμας του έργου.

ΗΜ.ΕΝΑΡΞΗΣ

12/12/2022

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

10 ΜΗΝΕΣ

HM.ΛΗΞΗΣ

10/10/2023