Τρέχοντα Έργα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΑΜΕΑ, ΈΦΗΒΟΙ-ΝΕΟΙ ΜΕ ΥΨΗΛΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ Κ.Λ.Π)

ΦΟΡΕΑΣ

ΟΧΕ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

«ΚΜΟΠ-Κόµβος Εκπαίδευσης & Καινοτοµίας AMKE»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εφαρμογή πλέγματος ενεργειών για την πρόληψη και αντιμετώπιση των διακρίσεων και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των Ευάλωτων και Ειδικών Ομάδων που αποτελούν ομάδες με υψηλό κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και διακρίσεων (μεταξύ των οποίων ΑμεΑ, Έφηβοι-Νέοι με υψηλό κοινωνικό κίνδυνο κ.λπ.) στο Δήμο Πειραιά. Ειδικότερα:

1. Στήριξη της Οικογένειας με παιδιά ΑμεΑ, Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης ενήλικων ΑμεΑ. Στόχος της παρέμβασης αποτελεί η καταπολέμηση των εν δυνάμει διακρίσεων που υφίστανται οι ΑμεΑ, ώστε σε συνδυασμό με θετικά μέτρα δράσης να επιτευχθεί η κοινωνική ένταξη των ιδίων και των οικογενειών τους. Η δράση αφορά: στη χαρτογράφηση των ωφελούμενων, σε υπηρεσίες παροχής εξειδικευμένη ιατρική φροντίδας όπως, φυσικοθεραπείες, εργοθεραπεία, υποστήριξη χρήσης παραϊατρικού εξοπλισμού κ.α., σε υπηρεσίες παροχής εξατομικευμένης ψυχολογικής υποστήριξης και σε αυτοεξυπηρετούμενους ΑμεΑ.

2.Ενδυνάμωση παιδιών και εφήβων για τη πρόληψη της νεανικής παραβατικότητας και αντιμετώπιση του κοινωνικού στίγματος στις γειτονιές του Πειραιά. Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση των παιδιών και των εφήβων μέχρι και την ηλικία των 15 ετών μέσα από ολοκληρωμένες δράσεις ψυχοεκπαίδευσης και δημιουργικής απασχόλησης στις 5 δημοτικές κοινότητες του Πειραιά. Η δράση απευθύνεται στο σύνολο των παιδιών και εφήβων που διαβιούν στο Πειραιά, πάραυτα προτεραιότητα για συμμετοχή στις δράσεις δίδεται σε αυτά που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες όπως αυτές περιγράφονται παραπάνω. Η προτεινόμενη δράση αποσκοπεί στην ενίσχυση των νέων στις διαδικασίες κοινωνικοποίησης, στην πρόληψη των φαινομένων της σχολικής διαρροής, του ενδοσχολικού εκφοβισμού, της νεανικής παραβατικότητας και του κοινωνικού στίγματος.

3.Υπηρεσίες Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και Φροντίδα Hμέρας σε ηλικιωμένους που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. Στόχος της παρέμβασης είναι η κάλυψη των αναγκών ηλικιωμένων ατόμων χρόνια πασχόντων και ευάλωτων κοινωνικά, μοναχικών ηλικιωμένων ατόμων με προβλήματα καθημερινής ομαλής διαβίωσης και ηλικιωμένων με χρόνιες παθήσεις, ή θυμάτων κάθε μορφής βίας, (σωματικής, ψυχολογικής, εκφοβισμού ενδοοικογενειακής βίας) στην περιοχή του Δήμου Πειραιά.

4. Οριζόντια υποστήριξη της υλοποίησης: α) Διοικητική υποστήριξη, β) Δράσεις δημοσιότητας – δικτύωσης

ΗΜ.ΕΝΑΡΞΗΣ

15/11/2022

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

18 ΜΗΝΕΣ


ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ/ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Υπηρεσίες οργάνωσης τηλεδιασκέψεων συλλογικών οργάνων και υποστήριξης χρηστών με τους κατωτέρω όρους και περιλαμβάνει:

 • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση λογισμικού τηλεδιασκέψεων και κάθε άλλου απαραίτητου λογισμικού σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και φορητές συσκευές για την εξυπηρέτηση αναγκών των χρηστών – μελών των συλλογικών οργάνων.
 • Προετοιμασία και οργάνωση συνεδριών συλλογικών οργάνων του Δήμου μέσω τηλεδιάσκεψης είτε μέσω τής δια περιφοράς διαδικασίας.
 • Τεχνική υποστήριξη των υπηρεσιακών παραγόντων κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των συνεδριάσεων.
 • Τεχνική υποστήριξη μελών συλλογικών οργάνων, που συμμετέχουν στις τηλεδιασκέψεις.
 • Στις υπηρεσίες δεν περιλαμβάνονται ηλεκτρονικός εξοπλισμός και λογισμικό.
 • Οι υπηρεσίες θα παρέχονται κατά τις ημέρες και ώρες διεξαγωγής των συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων, αλλά και κατά το χρονικό διάστημα που απαιτείται κάθε φορά για την οργάνωση και προετοιμασία των συνεδριών.

ΗΜ.ΕΝΑΡΞΗΣ

27/6/2022

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

10 ΜΗΝΕΣ

HM.ΛΗΞΗΣ

26/04/2023


ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

«ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΜΕΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «SOCIAL INCLUSION, YOUTH EMPLOYMENT AND POVERTY REDUCTION – “SKILLS ON DEMAND”»

ΦΟΡΕΑΣ

ΔΗΜ. ΕΠΙΧ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΚΔΒΜ INTEGRATION ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΕ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών «Συμβουλευτικής Ανέργων και Ευάλωτων Πολιτών για την επιλογή Τομέα Κατάρτισης και τη βέλτιστη ένταξη στην τοπική αγορά εργασίας» στο πλαίσιο του έργου «Social Inclusion, Youth Employment and Poverty Reduction – “Skills on Demand”»

 • Περιλαμβάνει την υλοποίηση 3.000 εξατομικευμένων συνεδριών συμβουλευτικής, η οποία περιλαμβάνει την ενημέρωσή τους για το έργο, την καταγραφή και κωδικοποίηση του επαγγελματικού προφίλ, γνώσεων, soft skills, επαγγελματική εμπειρία , τη διαμόρφωση γνωστικών και εργασιακών στόχων και σχεδίαση μονοπατιού καριέρας, καθώς πρόταση 2-3 εναλλακτικών από τους διαθέσιμους τομείς Κατάρτισης
 • Περιλαμβάνει τη διαμόρφωση γνωστικών και εργασιακών στόχων και σχεδίαση ή/και επανασχεδίαση μονοπατιού καριέρας, σταθμίζοντας βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη προοπτική απασχόλησης και ικανοποίηση των τεθέντων στόχων. Ενημέρωση στη διαδικασία εξεύρεσης εργασίας μέσω της πλατφόρμας του έργου
 • Περιλαμβάνει την υλοποίηση εξατομικευμένων συνεδριών συμβουλευτικής, η οποία περιλαμβάνει τη σχεδίαση ή/και επανασχεδίαση μονοπατιού καριέρας, σταθμίζοντας βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη προοπτική απασχόλησης και ικανοποίηση των τεθέντων στόχων. Εξοικείωση στη διαδικασία εξεύρεσης εργασίας μέσω της πλατφόρμας του έργου.

ΗΜ.ΕΝΑΡΞΗΣ

12/12/2022

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

10 ΜΗΝΕΣ

HM.ΛΗΞΗΣ

10/10/2023


ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΕΝΑΣΧΟΛΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (STEM) ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΥΕ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΜΕ Κ.Α. 2017ΕΠ05610029 ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5003707 ΤΟΥ ΕΠ «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020»

ΦΟΡΕΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (FEMINA)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η Δράση αυτή στοχεύει στην παροχή κατάρτισης και πρακτικής τεχνογνωσίας σε γυναίκες που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν ή να απασχοληθούν ή απασχολούνται ήδη σε εταιρεία του κλάδου υψηλής τεχνολογίας. Αυτό θα επιτευχθεί, μέσω της διοργάνωσης σεμιναρίων κατάρτισης που θα παρέχουν στις υποψήφιες γυναίκες επιχειρηματίες και δυνητικές εργαζόμενες πολύτιμες γνώσεις, πρακτικές δεξιότητες και εργαλεία για τη σύσταση ή την απασχόληση σε μια εταιρεία σε τομείς υψηλής τεχνολογίας.

Η Δράση αντιμετωπίζει κυρίως την ανάγκη για μια πολιτική παρέμβαση που αντιμετωπίζει την έλλειψη δεξιοτήτων και ικανοτήτων που απαιτούνται για τη συμμετοχή των γυναικών σε επιχειρηματικές δραστηριότητες ή την απασχόληση σε επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας.

Με τον τρόπο αυτό, τα μέσα πολιτικής που αντιμετωπίζονται πρέπει να ενισχυθούν με προγράμματα κατάρτισης και ανάπτυξης ικανοτήτων που στοχεύουν ειδικά σε υπάρχουσες ή δυνητικές γυναίκες εργαζόμενες και επιχειρηματίες της Περιφέρειας σε τομείς υψηλής τεχνολογίας που σχετίζονται με τη RIS3.

Η γυναικεία επιχειρηματικότητα και η απασχόληση σε αυτούς τους τομείς μπορούν να οδηγήσουν στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων, καινοτόμων, διαφοροποιημένων και βιώσιμων έργων και προϊόντων, ιδίως όσον αφορά τους τομείς υψηλής τεχνολογίας της Περιφέρειας.

Τα σεμινάρια θα επικεντρωθούν σε βιομηχανίες που σχετίζονται με τη RIS3, όπως η μεταποίηση, η επεξεργασία μετάλλων, η αγροδιατροφή και ο τουρισμός. Οι ωφελούμενες γυναίκες θα είναι 100 και θα δημιουργηθούν 5 κύκλοι σεμιναρίων – τμήματα , των 20 ατόμων για 30 ώρες μαθημάτων.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης και με μεθόδους τηλεκατάρτισης Ασύγχρονης και Σύγχρονης. Η ημερήσια διάρκεια κάθε μαθήματος δεν θα υπερβαίνει τις 5 ώρες. Ως εκ τούτου, κάθε κύκλος προπόνησης θα διαρκεί περίπου δύο εβδομάδες. Η συμμετοχή θα είναι δωρεάν για τους δικαιούχους.

Η επιλογή των δικαιούχων θα συνεχιστεί για όλη τη διάρκεια της Δράσης και θα βασίζεται σε διαδικασία ανοιχτής πρόσκλησης με συγκεκριμένες ημερομηνίες λήξης, όπου οι αιτούντες θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας εγγραφής.

Η διαδικασία εγγραφής θα είναι απλή (δηλαδή μια απλή ηλεκτρονική φόρμα) και θα καθοδηγεί όλους τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους στην παροχή των απαραίτητων πληροφοριών. Η επιλογή των δικαιούχων θα ακολουθήσει προσέγγιση βάσει κριτηρίων επιλογής που θα δημοσιοποιηθεί μαζί με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια θα καλύψουν ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών θεματικών τομέων και ικανοτήτων σε δύο βασικούς άξονες:

α) οριζόντιες εκπαιδεύσεις που οδηγούν σε ευρύτερες γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλους τους δικαιούχους και

β) εξειδικευμένες και κάθετες θεματικές εκπαιδευτικές συνεδρίες.

Οι ωφελούμενες θα καταταγούν σε διαφορετικούς κύκλους – τμήματα, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, ώστε να διαμορφωθεί κατάλληλα το περιεχόμενο των διαλέξεων. Το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων θα βασίζεται στις παρακάτω ενότητες, οι οποίες θα πρέπει να καλύπτουν τις ανάγκες τόσο των δυνητικών επιχειρηματιών όσο και των επίδοξων εργαζομένων σε τομείς υψηλής τεχνολογίας:

 • Ευαισθητοποίηση σχετικά με την απαιτούμενη ποικιλομορφία στην αγορά εργασίας
 • Αυξήστε τα κίνητρα και ενισχύστε τις ηγετικές δεξιότητες
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων μάρκετινγκ, ψηφιακής και επικοινωνίας
 • Διαδικασία έναρξης, διαχείρισης και λογιστικής επιχείρησης
 • Αρχές εταιρικού δικαίου
 • Προφίλ αστικής ευθύνης και λοιπών ευθυνών
 • Ενίσχυση της εξωστρέφειας στους τομείς του τουρισμού και της αγροδιατροφής
 • Έξυπνες υποδομές και τεχνολογίες στην κατασκευή και την επεξεργασία μετάλλων – Διαδίκτυο των πραγμάτων
 • Σχεδιαστική λογική
 • Έξυπνη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Βιοτεχνολογία και βιοπληροφορική
 • Φαρμακευτικές τεχνολογίες
 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιοποίηση πράσινων ΤΠΕ
 • Χρήση πλατφορμών ηλεκτρονικού εμπορίου
 • Εργαλεία και πρακτικές ανάπτυξης εφαρμογών για κινητά
  Σε κάθε κύκλο εκπαίδευσης, εκπρόσωποι επιχειρήσεων, πανεπιστημίων και δημόσιων ιδρυμάτων σε τομείς υψηλής τεχνολογίας θα προσκαλούνται να δώσουν εμπνευσμένες ομιλίες και να παρέχουν αναφορές στην πραγματική ζωή που θα μπορούσαν να παρακινήσουν τους δικαιούχους.

ΗΜ.ΕΝΑΡΞΗΣ

7/12/2022

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

4 ΜΗΝΕΣ

HM.ΛΗΞΗΣ

6/4/2023


ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ EXPOST ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ Ε.Π. 2014 – 2020

ΦΟΡΕΑΣ

ΠΕΤΑ ΑΕ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην αποτίμηση (εκ των υστέρων αξιολόγηση) των Σχεδίων Δράσης των Συστημικών Παρεμβάσεων του ΕΠ στο σύνολό τους της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020.

Σκοπός της αξιολόγησης είναι να συνθέσει μια ακριβή και ολοκληρωμένη εικόνα για την υλοποίηση των συστημικών παρεμβάσεων των Ε.Π., εξετάζοντας τη συνάφεια, καταλληλότητα και σχετικότητα των παρεμβάσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τα προβλήματα του εκάστοτε τομέα που αυτές κλήθηκαν να καλύψουν (πχ. ενδυνάμωση των θεσμών της αγοράς εργασίας, ενίσχυση της απασχόλησης, κ.λπ.), καθώς και το περιβάλλον.

Χαρ. Τρικούπη 6-10, 10679, Αθήνα
Τ: 213 215 5600
W: www.peta.gr
E: info@peta.gr

ΗΜ.ΕΝΑΡΞΗΣ

6/12/2022

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

4 ΜΗΝΕΣ

HM.ΛΗΞΗΣ

5/4/2023