Κατηγορίες
Διοίκηση-Διαχείριση έργων

Σύμβουλοι εξυγίανσης

Στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020, η διαδικασία παρακολούθησης των έργων από την πλευρά του δικαιούχου είναι ιδιαίτερα απαιτητική (Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου ΕΣΠΑ 2014 – 2020…

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΞΥΓΕΙΑΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ (MIS: 5000415 YE44)

ΦΟΡΕΑΣ

ΕΥΔΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αντικείμενο Σύμβασης – Έργο του Αναδόχου

Στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020, η διαδικασία παρακολούθησης των έργων από την πλευρά του δικαιούχου είναι ιδιαίτερα απαιτητική (Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου ΕΣΠΑ 2014 – 2020, διαδικασίες διοικητικής ικανότητας κα).Αυτή η διαδικασία καθίσταται ιδιαίτερα κρίσιμη αφενός ως προς την βέλτιστη διαχείριση των πόρων και αφετέρου ως προς την επίτευξη λειτουργικού αποτελέσματος ιδιαίτερα κατά την περίοδο ταυτόχρονης εξέλιξης δύο Προγραμματικών Περιόδων (14-20 και 21-27).

Ειδικότερα, απαιτείται η ενδελεχής ανάλυση, επεξεργασία και προτεραιοποίηση όλων των παραμέτρων επιλεγμένων έργων του ΕΠ ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020. Απώτερος στόχος αποτελεί η πρόταση από τον Ανάδοχο, εκείνων των ενεργειών που πρέπει να ακολουθηθούν ώστε η ΕΥΔΕΠ Αττικής να αξιοποιήσει στο έπακρο τους διαθέσιμους πόρους, εκπληρώνοντας την απαίτηση για αποτελεσματικό «κλείσιμο» του ΠΕΠ 2014-2020 και αφετέρου τη δημιουργία μιας «δεξαμενής» ώριμων έργων για την περίοδο 2021-2027 που θα ικανοποιούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΠ ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020, είναι αναγκαίες εξειδικευμένες ενέργειες ιεράρχησης, προτεραιοποίησης, προαξιολόγησης επιλεγμένων έργων, οι οποίες άλλωστε απορρέουν από το εγκεκριμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Απαιτείται η τεχνική υποστήριξη από εξειδικευμένο σύμβουλο που να διαθέτει εμπειρία σε διαχείριση έργων των ΕΔΕΤ και μάλιστα κατά τη φάση παράλληλης εξέλιξης δύο Προγραμματικών Περιόδων (2014-2020 και 2021-2027), εξοικείωση με το ΟΠΣ, γνώση του θεσμικού πλαισίου συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και των κανόνων επιλεξιμότητας της νέας περιόδου.

Οι εργασίες που απαιτούνται είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι ακόλουθες:

  • Διερεύνηση προόδου υλοποίησης επιλεγμένων πράξεων
  • Ανάλυση κρίσιμων παραμέτρων υλοποίησης
  • Προτεραιοποίηση έργων επιλεγμένων πράξεων
  • Πρόταση έργων προς μεταφορά (ή phasing) στη νέα ΠΠ 2021-2027
  • Νέα χρονοδιαγράμματα επιλεγμένων πράξεων

ΗΜ.ΕΝΑΡΞΗΣ

19/3/2022

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

6 ΜΗΝΕΣ

ΗΜ.ΛΗΞΗΣ

17/9/2022

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ