Κατηγορίες
Συμβουλευτική εργασίας

Συμβουλευτική ευάλωτων πολίτων για την βέλτιστη ένταξη στην τοπική αγορά εργασίας

Αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών «Συμβουλευτικής Ανέργων και Ευάλωτων Πολιτών για την επιλογή Τομέα Κατάρτισης και τη βέλτιστη ένταξη στην τοπική αγορά εργασίας»…

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

«ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΜΕΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «SOCIAL INCLUSION, YOUTH EMPLOYMENT AND POVERTY REDUCTION – “SKILLS ON DEMAND”»

ΦΟΡΕΑΣ

ΔΗΜ. ΕΠΙΧ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΚΔΒΜ INTEGRATION ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΕ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών «Συμβουλευτικής Ανέργων και Ευάλωτων Πολιτών για την επιλογή Τομέα Κατάρτισης και τη βέλτιστη ένταξη στην τοπική αγορά εργασίας» στο πλαίσιο του έργου «Social Inclusion, Youth Employment and Poverty Reduction – “Skills on Demand”»

  • Περιλαμβάνει την υλοποίηση 3.000 εξατομικευμένων συνεδριών συμβουλευτικής, η οποία περιλαμβάνει την ενημέρωσή τους για το έργο, την καταγραφή και κωδικοποίηση του επαγγελματικού προφίλ, γνώσεων, soft skills, επαγγελματική εμπειρία , τη διαμόρφωση γνωστικών και εργασιακών στόχων και σχεδίαση μονοπατιού καριέρας, καθώς πρόταση 2-3 εναλλακτικών από τους διαθέσιμους τομείς Κατάρτισης
  • Περιλαμβάνει τη διαμόρφωση γνωστικών και εργασιακών στόχων και σχεδίαση ή/και επανασχεδίαση μονοπατιού καριέρας, σταθμίζοντας βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη προοπτική απασχόλησης και ικανοποίηση των τεθέντων στόχων. Ενημέρωση στη διαδικασία εξεύρεσης εργασίας μέσω της πλατφόρμας του έργου
  • Περιλαμβάνει την υλοποίηση εξατομικευμένων συνεδριών συμβουλευτικής, η οποία περιλαμβάνει τη σχεδίαση ή/και επανασχεδίαση μονοπατιού καριέρας, σταθμίζοντας βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη προοπτική απασχόλησης και ικανοποίηση των τεθέντων στόχων. Εξοικείωση στη διαδικασία εξεύρεσης εργασίας μέσω της πλατφόρμας του έργου.

ΗΜ.ΕΝΑΡΞΗΣ

12/12/2022

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

10 ΜΗΝΕΣ

HM.ΛΗΞΗΣ

10/10/2023