Κατηγορίες
Ανακοινώσεις

Πρόσληψη Επιστημονικού & Διοικητικoύ – Βοηθητικού Προσωπικού

Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ( Κ.Δ.Β.Μ. ΙΝΕΠΑΚ ΙΚΕ), με έδρα τα Άνω Λιόσια Αττικής, ζητά να προσλάβει Επιστημονικό & Διοικητικό – Βοηθητικό Προσωπικό για εργασία στην έδρα της εταιρείας ή σε έργα της περιοχής Αττικής ή της Κεντρικής και Νότιας Ελλάδας, στους τομείς:
– ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
– ΤΟΜΕΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
– ΤΟΜΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ( Κ.Δ.Β.Μ. ΙΝΕΠΑΚ ΙΚΕ), με έδρα τα Άνω Λιόσια Αττικής, ζητά να προσλάβει Επιστημονικό & Διοικητικό – Βοηθητικό Προσωπικό για εργασία στην έδρα της εταιρείας ή σε έργα της περιοχής Αττικής ή της Κεντρικής και Νότιας Ελλάδας, στις παρακάτω θέσεις με τα αντίστοιχα προσόντα

Α’ ΜΕΡΟΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

 • Κοινωνικό Λειτουργό, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος,

Επιθυμητά:

–  γνώση αγγλικών επιπέδου Lower.
–  άδεια οδήγησης
–  διετή εργασιακή εμπειρία

 • Ψυχολόγο, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος,

Επιθυμητά:
–  γνώση αγγλικών επιπέδου Lower.
–  άδεια οδήγησης
–  διετή εργασιακή εμπειρία

 • Εργασιακό Σύμβουλο, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος,

Επιθυμητά:
–  γνώση αγγλικών επιπέδου Lower.
–  άδεια οδήγησης
–  διετή εργασιακή εμπειρία

 • Φυσικοθεραπευτή, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος,

Επιθυμητά:
–  γνώση αγγλικών επιπέδου Lower.
–  άδεια οδήγησης
–  διετή εργασιακή εμπειρία

 • Εργοθεραπευτή, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος,

Επιθυμητά:
–  γνώση αγγλικών επιπέδου Lower.
–  άδεια οδήγησης
–  διετή εργασιακή εμπειρία

 • Νοσηλευτή/τρια με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος,

Επιθυμητά:
–  γνώση αγγλικών επιπέδου Lower.
–  άδεια οδήγησης
–  διετή εργασιακή εμπειρία

 • Οικιακούς Φροντιστές για εξυπηρέτηση ατόμων που χρήζουν ατομική φροντίδα για αυτόνομη διαβίωση κατ’ οίκον ,

Επιθυμητά:
–  άδεια οδήγησης
–  διετή εργασιακή εμπειρία
–  κάρτα ανεργίας

Β’ ΜΕΡΟΣ: ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

 • Στέλεχος συντονισμού και διαχείρισης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου Ευρωπαϊκών Αναπτυξιακών Έργων κυρίως σε τομείς Αστικής, Κοινωνικής, Τουριστικής, Αγροδιατροφικής,  Περιβαλλοντικής Ανάπτυξης  και προγραμμάτων Κατάρτισης – Απασχόλησης,

Υποχρεωτικά:

 • Άριστη γνώση αγγλικής
 • Διετή Προυπηρεσία

Επιθυμητά:
–  άδεια οδήγησης
–  διετή εργασιακή εμπειρία

 • Στέλεχος με Μεταπτυχιακές σπουδές στον Οικονομικό Τομέα, πενταετή επαγγελματική απασχόληση στον Χρηματοοικονομικό τομέα και στην σύνταξη μελετών και αξιολόγησης επενδύσεων.

Υποχρεωτικά:

 • Άριστη γνώση αγγλικής
 • Διετή Προϋπηρεσία

Επιθυμητά:
–  άδεια οδήγησης
–  διετή εργασιακή εμπειρία

Γ’ ΜΕΡΟΣ: ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ(Κ.Δ.Β.Μ. ΙΝΕΠΑΚ ΙΚΕ), με έδρα τα Άνω Λιόσια Αττικής, είναι μια νέα εταιρεία με πιστοποίηση ως ΚΔΒΜ με άδεια που προϋπήρχε, ως ΚΕΚ, από το 1995, με πολύ μεγάλη εμπειρία και υλοποίηση καινοτόμων – επιβραβευμένων έργων απασχόλησης και έργων κοινωνικής ενσωμάτωσης Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ),

ζητά Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό για απασχόληση μερική ή πλήρης σε αντίστοιχους επιστημονικούς τομείς

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν βιογραφικό με φωτογραφία, αντίγραφο της κάρτας ανεργίας (όσοι διαθέτουν), τίτλους σπουδών και αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας στο email info@inepak.gr,  υπόψη Γενικού Δ/ντη, αναφέροντας στο διαβιβαστικό, τον τομέα απασχόλησης.