Κατηγορίες
Ανακοινώσεις

Προγράμματα κατάρτισης για ήδη απασχολούμενους μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα

Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση για ένταξη των ωφελούμενων των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 2/2022 της Δ.ΥΠ.Α.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΗΔΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ (ΚΚΠΠ) / ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση για ένταξη των ωφελούμενων των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 2/2022 της Δ.ΥΠ.Α.

Αντικείμενο της παρούσας δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών κατάρτισης οι οποίες θα οδηγούν σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της κατάρτισης σε ωφελούμενους επιτυχόντες της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 2/2022 της Δ.ΥΠ.Α. «ΣΕ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ, ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ (ΚΚΠΠ)/ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ» ΓΙΑ 25.000 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ που έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης.

Πιο αναλυτικά, οι υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο της παρούσας δράσης περιλαμβάνουν πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης από 120-150 ώρες ανάλογα με το αντικείμενο του προγράμματος κατάρτισης που θα οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.

Το ΚΔΒΜ ΙΝΕΠΑΚ ΙΚΕ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ), με Αρ. Αδείας 1110981(Πρώην ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΚ ΕΥΠΥΡΙΔΕΣ, ΚΕΚ ΑΙΑΣ ΑΕ), Λεωφ. Φυλής 146 & Σ. Πέτρουλα 3, Άνω Λιόσια, είναι ήδη πιστοποιημένο ΚΔΒΜ  και ενταγμένο στα Μητρώα Παρόχων (Αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ.) της Δ.ΥΠ.Α στο πλαίσιο της αριθ. 186373/5-4-22 πρόσκλησης και  της αριθ.1255523/20-12-22 πρόσκλησης και θα συμμετέχει στην κατάρτιση των ωφελούμενων των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 2/2022 της Δ.ΥΠ.Α.

Για καλλίτερη οργάνωση και εξυπηρέτησή, σας παρακαλώ συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Πρέπει να γνωρίζετε ότι, σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση, τα προγράμματα κατάρτισης πρέπει να ολοκληρωθούν έως 30/06/2023 και πάντα μέσα στο χρονικό διάστημα της σύμβασης απασχόλησης που έχετε με τους Δήμους, περιφέρειες κλπ, (συμπεριλαμβανομένων των παρατάσεων). Το γεγονός αυτό πιέζει όλους μας, για γρήγορη έναρξη της κατάρτισης στο πλαίσιο των εγκυκλίων της ΔΥΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να δουν την πρόσκληση Αριθ. Πρωτ. 3.2978/19-04-2023 του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ/ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ / ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων / Υποδιεύθυνση Ι: Απασχόλησης, Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και Κοινωνικής Καινοτομίας εδώ

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ ΣΥΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  Τα αντικείμενα κατάρτισης αφορούν στα ακόλουθα:

  Α. Οριζόντιες δεξιότητες

  1. Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (1ο επίπεδο)

  2. Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (2ο επίπεδο)

  3. Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (3ο επίπεδο)

  4. Οργάνωση & Λειτουργία Δημόσιων Υπηρεσιών, Οργανισμών & Επιχειρήσεων

  5. Περιβαλλοντολογική Προστασία και Ανακύκλωση Προϊόντων

  6. Ψηφιακές Δεξιότητες Κοινωνικής Δικτύωσης με εφαρμογές στο χώρο εργασίας (Social Media)

  7. Γραμματειακή υποστήριξη

  Β. Εξειδικευμένες δεξιότητες

  8. Υπηρεσίες καθαριότητας Δημοσίων Υπηρεσιών, οργανισμών και επιχειρήσεων

  9. Υπηρεσίες Διαμόρφωσης / Συντήρησης Πρασίνου

  10. Ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce)

  11. Εφοδιαστική αλυσίδα (logistics)

  Περισσότερες πληροφορίες για τα θεματικά αντικείμενα παρέχονται παρακάτω:

  ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ   ΕΝΟΤΗΤΩΝ

  Α. Οριζόντιες δεξιότητες

  • Βασικές δεξιότητες χρήσης Η/Υ (1ο επίπεδο)
  • Βασικές δεξιότητες χρήσης Η/Υ (2ο επίπεδο)
  • Βασικές δεξιότητες χρήσης Η/Υ (3ο επίπεδο)

  4. Οργάνωση και λειτουργία δημοσίων υπηρεσιών, οργανισμών και επιχειρήσεων – Διάρκεια 140 ώρες

  • Πολιτειακό Σύστημα – Διάκριση Εξουσιών
  • Διάρθρωση Κράτους – Κεντρική Διοίκηση
  • Γενικές & Ειδικές Γραμματείες & Εποπτευόμενοι Φορείς Υπουργείων
  • Διάρθρωση Κράτους – Αποκεντρωμένη Διοίκηση
  • Τοπική Αυτοδιοίκηση
  • Δημόσιοι Οργανισμοί
  • Δημόσιες Επιχειρήσεις
  • Ψηφιακές Υπηρεσίες του Κράτους στην Υπηρεσία του Πολίτη
  • Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων & Ειδικά Προγράμματα Χρηματοδότησης
  • Ευρωπαϊκοί Φορείς & Προγράμματα Χρηματοδότησης
  • Φορείς Έρευνας & Ανάπτυξης
  • Συλλογικοί Φορείς Εργασίας

  5. Περιβαλλοντολογική προστασία και ανακύκλωση προϊόντων – Διάρκεια 120 ώρες

  • Το Περιβαλλοντικό πρόβλημα
  • Απορρίμματα: ένα παγκόσμιο περιβαλλοντικό ζήτημα
  • Οικονομία και πολιτικές για τα απορρίμματα
  • Η διαχείριση των απορριμμάτων
  • Η κοινωνική αντίληψη για τα απορρίμματα
  • Ανακύκλωση-προστασία του περιβάλλοντος & πράσινη ανάπτυξη
  • Ανακύκλωση υλικών
  • Ανακύκλωση συσκευών
  • Οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ανακύκλωσης

  6. Ψηφιακές δεξιότητες κοινωνικής δικτύωσης με εφαρμογές στο χώρο εργασίας – Διάρκεια 120 ώρες

  • Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης: Ιστορική αναδρομή, ορισμοί και τρόποι κατηγοριοποίησης
  • Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης: Ορθή χρήση, αποφυγή κινδύνων, προκλήσεις και προοπτικές
  • Facebook: Λειτουργίες και τρόποι χρήσης
  • Twitter: Λειτουργίες και τρόποι χρήσης
  • Instagram: Λειτουργίες και τρόποι χρήσης
  • LinkedIn: Λειτουργίες και τρόποι χρήσης
  • YouTube: Λειτουργίες και τρόποι χρήσης
  • Άλλες εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης
  • Πλατφόρμες τηλεδιάσκεψης: Κατηγοριοποίηση και τρόποι χρήσης.
  • Εργαλεία αξιοποίησης Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης
  • Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ως προωθητικά εργαλεία

  7. Γραμματειακή υποστήριξη Διάρκεια 130 ώρες

  • Γενικές Αρχές Διοίκησης
  • Διαχείριση Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας
  • Παρακολούθηση υποχρεώσεων και χρονοδιαγραμμάτων
  • Προγραμματισμός και Προετοιμασία Συσκέψεων
  • Αρχειοθέτηση
  • Επικοινωνία – Δημόσιες Σχέσεις
  • Βέλτιστες Πρακτικές Διαχείρισης Γραφείου
  • Διαχείριση Χρόνου
  • Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία Β. Εξειδικευμένες δεξιότητες

  Β. Εξειδικευμένες δεξιότητες

  8. Υπηρεσίες καθαριότητας Δημοσίων Υπηρεσιών, οργανισμών και επιχειρήσεων Διάρκεια 140 ώρες

  • Επαγγελματικό περίγραμμα καθαριστή/στριας
  • Γενικές αρχές και ορισμοί καθαρισμού
  • Μέθοδοι δοσομέτρησης απορρυπαντικών. Χρωματικός διαχωρισμός
  • Εξοπλισμός-Μέσα καθαρισμού
  • Μηχανήματα επαγγελματικού καθαρισμού
  • Εφαρμοσμένες Τεχνικές καθαρισμού
  • Υγιεινή και Ασφάλεια εργασίας
  • Επαγγελματικός κίνδυνος καθαριστών/στριών
  • Τεχνικές-Πρωτόκολλο καθαρισμού έναντι Sars-Cov2

  9. Υπηρεσίες διαμόρφωσης/συντήρησης πρασίνου- Διάρκεια 120 ώρες

  • Εισαγωγή στις υπηρεσίες κατασκευής και συντήρησης Πρασίνου
  • Συστήματα Φύτευσης
  • Συστήματα Άρδευσης
  • Σχεδιασμός και προετοιμασία της κατασκευής του έργου
  • Σχεδιασμός και προετοιμασία της συντήρησης του έργου
  • Βασικά εργαλεία και εξαρτήματα – Εξοπλισμός
  • Κανόνες ασφάλειας
  • Σύγχρονες μέθοδοι άσκησης του επαγγέλματος
  • Μέθοδοι προστασίας του περιβάλλοντος
  • Ψηφιοποίηση των υπηρεσιών κατασκευής και συντήρησης πρασίνου

  10. Συστήματα Ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce) Διάρκειας 130 ωρών

  • Εμπόριο και Ηλεκτρονικό Εμπόριο
  • Δημιουργία Ηλεκτρονικής Επιχείρησης
  • Γενικές Αρχές Μάρκετινγκ
  • Ψηφιακό Μάρκετινγκ
  • Η σημασία των Κοινωνικών Μέσων στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο
  • Η σύγχρονη Εφοδιαστική Αλυσίδα στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο
  • Βέλτιστες πρακτικές στη δημιουργία του Ηλεκτρονικού Καταστήματος
  • Κανόνες Υγείας και Ασφάλειας στον χώρο εργασίας

  11.Εφοδιαστική αλυσίδα (logistics) Διάρκειας 120 ωρών

  • Αξιολόγηση εκπαιδευτικής διεργασίας
  • Κοινές Διδακτικές ενότητες
  • Εισαγωγή στο εκπαιδευτικό υλικό: στέλεχος διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας
  • Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας – logistics management
  • Δραστηριότητες της εφοδιαστικής αλυσίδας
  • Αποθήκη
  • Διαχείριση της αποθήκης
  • Σύγχρονες τάσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα