Κατηγορίες
Ανακοινώσεις

Αίτηση συμμετοχής για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα FEMINA

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, εκπροσωπούμενη από Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης συμμετέχει στο ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FEMINA το οποίο συν-χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα INTERREG EUROPE…

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη Δράση 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΜΕΩΝ “STEM” (επιστήμης, τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών) καθώς και της καινοτομίας “RIS” (πολιτισμός, τουρισμός, αγροδιατροφή) στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων (ΚΥΕ) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» με Κ.Α.2017ΕΠ05610029 και κωδικό ΟΠΣ5003707 του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 2014-2020».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τον Νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ87Α’) με τίτλο «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Α-ποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Την αριθμ.1873/13-3-2017 Απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο «Κέντρο Υποστήριξης Επι-χειρήσεων (ΚΥΕ) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014 – 2020» με κωδικό ΟΠΣ 5003707, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Την αριθμ.34415/22-3-2017(ΑΔΑ:6ΔΥΚ465ΧΙ8-ΘΔΛ)/ Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης/ Απόφαση Ένταξης έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
 4. Την αριθμ.83742/1056/8-5-2017 (ΑΔΑ:Ω40Υ7ΛΗ-ΑΕΟ)/ΔΙΑΠ-ΠΣΕ/Απόφαση περί ορισμού του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ως διαχειριστή της Πράξης.
 5. Την αριθμ.22/2017 Απόφαση ΔΣ του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Στε-ρεάς Ελλάδας με θέμα «Έγκριση της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα της πράξης «Κέ-ντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων (ΚΥΕ) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», όπως τροποποιήθη-κε και ισχύει.
 6. Το γεγονός ότι η υλοποίηση της Δράσης 1. μέσω της Πράξης «Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρή-σεων (ΚΥΕ) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» αποτελεί βελτίωση πολιτικής για την στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης των γυναικών στους ανωτέρω τομείς στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, επιτυγχάνοντας έτσι τον τελικό στόχο της συμμε-τοχής και υλοποίησης από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, εκ μέρους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του έργου με τίτλο “Female participation in high-tech enterprises” με α-κρωνύμιο “FEMINA” του Ε.Π. Interreg Europe.
  ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
  Γυναίκες – (εργαζόμενες, επιχειρηματίες, υποψήφιες επιχειρηματίες) στους τομείς “STEM” (επιστήμης, τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών), καθώς και της καινοτομίας “RIS” (πολιτισμός, τουρισμός, αγροδιατροφή) στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, οι οποίες επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις επιχειρηματικότητας με έμφαση στους τομείς αυτούς όπως εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την συμμετοχή τους στη Δράση 1, σύμφωνα με τα ακολούθως οριζόμενα:

ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Φορέας υλοποίησης:
Φορέας υλοποίησης είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας.

Επιστημονική Υποστήριξη:
Η επιστημονική υποστήριξη του προγράμματος και η κατάρτιση θα γίνει από το πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης “ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣΚΔΒΜ ΙΝΕΠΑΚ ΙΚΕ.
Ωφελούμενοι:
Γυναίκες – (εργαζόμενες, επιχειρηματίες, υποψήφιες επιχειρηματίες) στους “STEM” (επιστήμης, τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών) καθώς και της καινοτομίας “RIS” (πολιτισμός, τουρισμός, αγροδιατροφή) στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, οι οποίες επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις επιχειρηματικότητας με έμφαση στους τομείς αυτούς με ανώτατο αριθμό ωφελούμενων τις εκατό (100) γυναίκες.

ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Αντικείμενο της Δράσης 1 αποτελεί η δωρεάν κατάρτιση γυναικών (η πρώτη συνεδρία δια ζώσης και οι υπόλοιπες μέσω τηλε-κατάρτισης σύγχρονης και ασύγχρονης) στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Τα ενδεικτικά θεματικά πεδία που θα αναπτυχθούν είναι:
• Ευαισθητοποίηση σχετικά με την απαιτούμενη ποικιλομορφία στην αγορά εργασίας
• Κίνητρα και ηγετικές δεξιότητες
• Δεξιότητες μάρκετινγκ και ψηφιακής επικοινωνίας
• Αρχές εταιρικού δικαίου
• Έναρξη, διαχείριση και λογιστική επιχείρησης
• Προφίλ αστικής ευθύνης και λοιπών ευθυνών
• Ενίσχυση της εξωστρέφειας στους τομείς του τουρισμού και της αγροδιατροφής
• Έξυπνες υποδομές και τεχνολογίες στην κατασκευή και την επεξεργασία μετάλλων – Διαδίκτυο των πραγμάτων
• Έξυπνη διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας
• Βιοτεχνολογία και βιοπληροφορική
• Φαρμακευτικές τεχνολογίες
• Σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιοποίηση πράσινων ΤΠΕ
• Αξιοποίηση πλατφορμών ηλεκτρονικού εμπορίου
• Εργαλεία και πρακτικές ανάπτυξης εφαρμογών για κινητά

Η εξειδίκευση των απαραίτητων εκπαιδευτικών ενοτήτων θα γίνει ανάλογα με τους τομείς εργασίας και τα ενδιαφέροντα των γυναικών που θα επιλεγούν. Για το σκοπό αυτό θα δημιουργηθούν πέντε (5) ομοιογενή τμήματα, για να επιτευχθεί η μέγιστη ικανοποίηση των στόχων και των απαιτήσεων της κάθε ομάδας.
Κάθε σεμινάριο θα είναι διάρκειας τριάντα (30) ωρών και θα υλοποιηθεί σε έξι (6) μέρες. Οι μέρες και οι ώρες κατάρτισης θα οριστούν με τρόπο που να εξυπηρετεί τις ωφελούμενες.

ΑΡΘΡΟ 3: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι γυναίκες που επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους θα πρέπει:

 1. Να είναι Έλληνες πολίτες με ελληνική υπηκοότητα ή πολίτες λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πολίτες άλλων κρατών νομίμως διαμένοντες.
 2. Να έχουν μόνιμη και κύρια κατοικία τους στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
 3. Να έχουν ηλικία έως σαράντα πέντε (45) ετών, ήτοι να έχουν γεννηθεί έως το 1978.
 4. Να διαθέτουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
 5. Να διαθέτουν Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) της ημεδαπής.
 6. Να κατέχουν τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας κατάρτισης στους τομείς ενδιαφέροντος.

ΑΡΘΡΟ 4: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Κάθε ενδιαφερόμενη για να συμμετάσχει στην Δράση 1. θα πρέπει να συμπληρώσει ηλεκτρονικά την φόρμα «Αίτηση Συμμετοχής Ωφελούμενης» για τη δράση «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο https://www.inepak.gr/programma-femina/
και να επισυνάψει τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Με την υποβολή της Αίτησης συμμετοχής ωφελούμενης, παρέχεται η συναίνεση της αιτούσας στη συλλογή και επεξεργασίας προσωπικών της δεδομένων αποκλειστικά για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
4.1. Προθεσμία υποβολής «Αίτησης συμμετοχής ωφελούμενου»
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της αιτήσεως συμμετοχής ορίζεται η Παρασκευή 27/1/2023 και ώρα 16:00.
4.2. Διαδικασία επιλογής
Από τις αιτούσες που πληρούν τις προϋποθέσεις θα επιλεγούν οι εκατό (100) και θα καταταγούν σε πίνακα ωφελούμενων με κριτήριο την ημερομηνία και την ώρα καταχώρισης της αίτησής στους στο πληροφοριακό σύστημα της Εκπαιδευτικής Δομής ΚΔΒΜ ΙΝΕΠΑΚ, www.inepak.gr
4.3. Αποτελέσματα
Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του (ΚΥΕ) www.kye.com.gr και στην ιστοσελίδα του αναδόχου www.inepak.gr.
Οι ωφελούμενες που θα επιλεγούν, θα λάβουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα επιβεβαιώνει την ένταξη τους στο πίνακα δικαιούχων στο οποίο θα τους δίνονται συγκεκριμένες πληροφορίες για τον τρόπο συμμετοχής στους στη δράση.
4.4. Υποχρεώσεις
Οι ωφελούμενες που θα επιλεγούν θα πρέπει να παρακολουθήσουν τις εκπαιδευτικές δράσεις κατά τις ημερομηνίες και ώρες που θα οριστούν.
4.5. Βεβαιώσεις Παρακολούθησης
Σε όλες τις ωφελούμενες που θα παρακολουθήσουν την κατάρτιση θα χορηγηθεί «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» στα συγκεκριμένα αντικείμενα, όπως προβλέπεται στους καταρτιζόμενους των ΚΔΒΜ.

ΑΡΘΡΟ 6: ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Το πρόγραμμα παρέχεται δωρεάν καθώς η υλοποίησή του θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Πράξης «Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων (ΚΥΕ) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» με Κ.Α.2017ΕΠ05610029 και κωδικό ΟΠΣ5003707 του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 2014-2020».

Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να συμπληρώσουν την παρακάτω αίτηση.

Πληροφορίες για ενημέρωση και συμμετοχή στο Πρόγραμμα

Στο ΚΔΒΜ ΙΝΕΠΑΚ ΙΚΕ

Τηλ : 2102486041-42, 2102482276 Κιν : 6932356218

info@inepak.gr, www.inepak.gr

  ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά)

  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Το κάθε αρχείο δικαιολογητικού θα πρέπει να είναι σε μορφή pdf και να έχει μέγεθος μέχρι 3MB.  Αντίγραφο Αποδεικτικού Στοιχείου Ταυτότητας (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο) σε ισχύ ή μετάφρασή του αν δεν είναι με λατινική γραφή, επικυρωμένο με ημερομηνία μετά τη δημοσίευση της παρούσας Πρόσκλησης.


  Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας η οποία εκδίδεται ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr). Η’ εφόσον η ανωτέρω έκδοση ηλεκτρονικής βεβαίωσης δεν είναι εφικτή για οποιονδήποτε λόγο, με Βεβαίωση Δημάρχου περί μόνιμης κατοικίας, με την υποβολή από τον ενδιαφερόμενο αντιγράφου της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) ή αντιγράφου του εκκαθαριστικού της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ). Η’ δεν μπορεί να αποδειχθεί από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, εφόσον προκύπτει πραγματική εγκατάσταση στον Δήμο, αποδεικνύεται από τον ενδιαφερόμενο με κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο (ενδεικτικά λογαριασμό σταθερής τηλεφωνίας, λογαριασμό ηλεκτροδότησης, λογαριασμό ύδρευσης ή φυσικού αερίου).


  Βεβαίωση ΑΜΚΑ.


  Βεβαίωση με τα Στοιχεία Μητρώου Φυσικού Προσώπου από το taxisnet.


  Αντίγραφο 1ου τίτλου σπουδών.


  Αντίγραφο 2ου τίτλου σπουδών.


  Α) Για τις γυναίκες - εργαζόμενες Βεβαίωση εργασίας ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο με το οποίο να αποδεικνύεται ο τομέας εργασίας ή το αντικείμενο εργασίας. Β) Για τις γυναίκες – επιχειρηματίες Βεβαίωση με τα Στοιχεία Μητρώου Νομικού Προσώπου από το taxisnet.


  Αφίσα δημοσιότητας

  Κάντε κλικ για να την κατεβάσετε