Ολοκληρωμένα έργα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΞΥΓΕΙΑΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ (MIS: 5000415 YE44)

ΦΟΡΕΑΣ

ΕΥΔΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αντικείμενο Σύμβασης – Έργο του Αναδόχου
Στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020, η διαδικασία παρακολούθησης των έργων από την πλευρά του δικαιούχου είναι ιδιαίτερα απαιτητική (Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου ΕΣΠΑ 2014 – 2020, διαδικασίες διοικητικής ικανότητας κα).Αυτή η διαδικασία καθίσταται ιδιαίτερα κρίσιμη αφενός ως προς την βέλτιστη διαχείριση των πόρων και αφετέρου ως προς την επίτευξη λειτουργικού αποτελέσματος ιδιαίτερα κατά την περίοδο ταυτόχρονης εξέλιξης δύο Προγραμματικών Περιόδων (14-20 και 21-27).

Ειδικότερα, απαιτείται η ενδελεχής ανάλυση, επεξεργασία και προτεραιοποίηση όλων των παραμέτρων επιλεγμένων έργων του ΕΠ ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020. Απώτερος στόχος αποτελεί η πρόταση από τον Ανάδοχο, εκείνων των ενεργειών που πρέπει να ακολουθηθούν ώστε η ΕΥΔΕΠ Αττικής να αξιοποιήσει στο έπακρο τους διαθέσιμους πόρους, εκπληρώνοντας την απαίτηση για αποτελεσματικό «κλείσιμο» του ΠΕΠ 2014-2020 και αφετέρου τη δημιουργία μιας «δεξαμενής» ώριμων έργων για την περίοδο 2021-2027 που θα ικανοποιούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΠ ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020, είναι αναγκαίες εξειδικευμένες ενέργειες ιεράρχησης, προτεραιοποίησης, προαξιολόγησης επιλεγμένων έργων, οι οποίες άλλωστε απορρέουν από το εγκεκριμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Απαιτείται η τεχνική υποστήριξη από εξειδικευμένο σύμβουλο που να διαθέτει εμπειρία σε διαχείριση έργων των ΕΔΕΤ και μάλιστα κατά τη φάση παράλληλης εξέλιξης δύο Προγραμματικών Περιόδων (2014-2020 και 2021-2027), εξοικείωση με το ΟΠΣ, γνώση του θεσμικού πλαισίου συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και των κανόνων επιλεξιμότητας της νέας περιόδου.

Οι εργασίες που απαιτούνται είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι ακόλουθες:

  • Διερεύνηση προόδου υλοποίησης επιλεγμένων πράξεων
  • Ανάλυση κρίσιμων παραμέτρων υλοποίησης
  • Προτεραιοποίηση έργων επιλεγμένων πράξεων
  • Πρόταση έργων προς μεταφορά (ή phasing) στη νέα ΠΠ 2021-2027
  • Νέα χρονοδιαγράμματα επιλεγμένων πράξεων

ΗΜ.ΕΝΑΡΞΗΣ

19/3/2022

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

6 ΜΗΝΕΣ

ΗΜ.ΛΗΞΗΣ

17/9/2022

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ


ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΦΟΡΕΙΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ / ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ.)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σύμφωνα με τη συμβατική υποχρέωση αντικείμενο είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την οργάνωση, τον συντονισμό και τη διοίκηση κατά την Α΄ φάση του Υποέργου 1 «Σχεδιασμός επιμορφωτικού προγράμματος, επιμόρφωση και πιστοποίηση στελεχών Πληροφορικής του Δημοσίου σε ζητήματα Κυβερνοασφάλειας» στο πλαίσιο της Πράξης «Αναβάθμιση ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης για την αντιμετώπιση θεμάτων Κυβερνοασφάλειας» με κωδικό ΟΠΣ 5086615.

Ειδικότερα, ο Σύμβουλος παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες κατά τη Φάση Α΄ της Πράξης, ιδίως όσον αφορά τη διαμόρφωση και τη σύνταξη του σχεδίου του Οδηγού Εφαρμογής Επιμορφωτικών Προγραμμάτων, καθώς και για τη διαμόρφωση και τη σύνταξη των Φακέλων Σχεδιασμού Επιμορφωτικών Προγραμμάτων που θα υποβληθούν προς πιστοποίηση κατά το πρότυπο της της με αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.4/32/οικ.23388/17-12-2021 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.Α/οικ.9403/24-04-2020 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών “Καθορισμός Συστήματος Πιστοποίησης Επιμόρφωσης” (Β΄ 1657)» (ΦΕΚ Β΄ 6051), όπως ισχύει. Σημειώνεται ότι τα προγράμματα επιμόρφωσης και πιστοποίησης αφορούν σε στελέχη πληροφορικής κατηγορίας Ι (δηλαδή χειριστές/διαχειριστές) και ΙΙ (δηλαδή επιτελικά στελέχη, στελέχη με ειδικές αρμοδιότητες κυβερνοασφάλειας, σε θέσεις ευθύνης).

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει ενδεικτικά τα ακόλουθα:

• Υποστήριξη της Ομάδας Διοίκησης Πράξης («Ομάδα Διακυβέρνησης») στην παρακολούθηση και στον συντονισμό της Πράξης «Αναβάθμιση ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης για την αντιμετώπιση θεμάτων Κυβερνοασφάλειας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5086615. Η υποστήριξη προς την Ομάδα Διοίκησης Πράξης («Ομάδα Διακυβέρνησης») συνίσταται σε επιμέρους εργασίες, ενδεικτικά ως εξής: διαμόρφωση και σύνταξη σχεδίου Οδηγού Εφαρμογής Επιμορφωτικών Προγραμμάτων (ενδεικτικά θα περιλαμβάνει τις διαδικασίες αναφορικά με:

  1. σύσταση και λειτουργία μητρώου,
  2. ανάθεση έργου/διδασκαλίας από το Μητρώο,
  3. υποβολή αιτήσεων και επιλογή επιμορφούμενων,
  4. πιστοποίηση, κ. ο. κ.), διαμόρφωση και σύνταξη των Φακέλων Σχεδιασμού Επιμορφωτικών Προγραμμάτων που θα υποβληθούν προς πιστοποίηση, κ.τ.λ.
  5. Τέλος, θα υποστηρίζει την Ομάδα Διακυβέρνησης στο διοικητικό της έργο (π.χ. αποτύπωση των γνωμοδοτήσεων της Ομάδας).

• Υποστήριξη των υπηρεσιακών μονάδων του ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ. που συνίσταται στη σύνταξη των σχεδίων των εγγράφων που προκύπτουν από τις αναφερόμενες στο ανωτέρω σημείο (1) διαδικασίες.

ΗΜ.ΕΝΑΡΞΗΣ

4/5/2022

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

4 ΜΗΝΕΣ

ΗΜ.ΛΗΞΗΣ

19/9/2022

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ