Ολοκληρωμένα έργα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΞΥΓΕΙΑΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ (MIS: 5000415 YE44)

ΦΟΡΕΑΣ

ΕΥΔΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αντικείμενο Σύμβασης – Έργο του Αναδόχου
Στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020, η διαδικασία παρακολούθησης των έργων από την πλευρά του δικαιούχου είναι ιδιαίτερα απαιτητική (Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου ΕΣΠΑ 2014 – 2020, διαδικασίες διοικητικής ικανότητας κα).Αυτή η διαδικασία καθίσταται ιδιαίτερα κρίσιμη αφενός ως προς την βέλτιστη διαχείριση των πόρων και αφετέρου ως προς την επίτευξη λειτουργικού αποτελέσματος ιδιαίτερα κατά την περίοδο ταυτόχρονης εξέλιξης δύο Προγραμματικών Περιόδων (14-20 και 21-27).

Ειδικότερα, απαιτείται η ενδελεχής ανάλυση, επεξεργασία και προτεραιοποίηση όλων των παραμέτρων επιλεγμένων έργων του ΕΠ ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020. Απώτερος στόχος αποτελεί η πρόταση από τον Ανάδοχο, εκείνων των ενεργειών που πρέπει να ακολουθηθούν ώστε η ΕΥΔΕΠ Αττικής να αξιοποιήσει στο έπακρο τους διαθέσιμους πόρους, εκπληρώνοντας την απαίτηση για αποτελεσματικό «κλείσιμο» του ΠΕΠ 2014-2020 και αφετέρου τη δημιουργία μιας «δεξαμενής» ώριμων έργων για την περίοδο 2021-2027 που θα ικανοποιούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΠ ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020, είναι αναγκαίες εξειδικευμένες ενέργειες ιεράρχησης, προτεραιοποίησης, προαξιολόγησης επιλεγμένων έργων, οι οποίες άλλωστε απορρέουν από το εγκεκριμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Απαιτείται η τεχνική υποστήριξη από εξειδικευμένο σύμβουλο που να διαθέτει εμπειρία σε διαχείριση έργων των ΕΔΕΤ και μάλιστα κατά τη φάση παράλληλης εξέλιξης δύο Προγραμματικών Περιόδων (2014-2020 και 2021-2027), εξοικείωση με το ΟΠΣ, γνώση του θεσμικού πλαισίου συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και των κανόνων επιλεξιμότητας της νέας περιόδου.

Οι εργασίες που απαιτούνται είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι ακόλουθες:

 • Διερεύνηση προόδου υλοποίησης επιλεγμένων πράξεων
 • Ανάλυση κρίσιμων παραμέτρων υλοποίησης
 • Προτεραιοποίηση έργων επιλεγμένων πράξεων
 • Πρόταση έργων προς μεταφορά (ή phasing) στη νέα ΠΠ 2021-2027
 • Νέα χρονοδιαγράμματα επιλεγμένων πράξεων

ΗΜ.ΕΝΑΡΞΗΣ

19/3/2022

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

6 ΜΗΝΕΣ

ΗΜ.ΛΗΞΗΣ

17/9/2022

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ


ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΦΟΡΕΙΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ / ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ.)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σύμφωνα με τη συμβατική υποχρέωση αντικείμενο είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την οργάνωση, τον συντονισμό και τη διοίκηση κατά την Α΄ φάση του Υποέργου 1 «Σχεδιασμός επιμορφωτικού προγράμματος, επιμόρφωση και πιστοποίηση στελεχών Πληροφορικής του Δημοσίου σε ζητήματα Κυβερνοασφάλειας» στο πλαίσιο της Πράξης «Αναβάθμιση ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης για την αντιμετώπιση θεμάτων Κυβερνοασφάλειας» με κωδικό ΟΠΣ 5086615.

Ειδικότερα, ο Σύμβουλος παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες κατά τη Φάση Α΄ της Πράξης, ιδίως όσον αφορά τη διαμόρφωση και τη σύνταξη του σχεδίου του Οδηγού Εφαρμογής Επιμορφωτικών Προγραμμάτων, καθώς και για τη διαμόρφωση και τη σύνταξη των Φακέλων Σχεδιασμού Επιμορφωτικών Προγραμμάτων που θα υποβληθούν προς πιστοποίηση κατά το πρότυπο της της με αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.4/32/οικ.23388/17-12-2021 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.Α/οικ.9403/24-04-2020 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών “Καθορισμός Συστήματος Πιστοποίησης Επιμόρφωσης” (Β΄ 1657)» (ΦΕΚ Β΄ 6051), όπως ισχύει. Σημειώνεται ότι τα προγράμματα επιμόρφωσης και πιστοποίησης αφορούν σε στελέχη πληροφορικής κατηγορίας Ι (δηλαδή χειριστές/διαχειριστές) και ΙΙ (δηλαδή επιτελικά στελέχη, στελέχη με ειδικές αρμοδιότητες κυβερνοασφάλειας, σε θέσεις ευθύνης).

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει ενδεικτικά τα ακόλουθα:

• Υποστήριξη της Ομάδας Διοίκησης Πράξης («Ομάδα Διακυβέρνησης») στην παρακολούθηση και στον συντονισμό της Πράξης «Αναβάθμιση ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης για την αντιμετώπιση θεμάτων Κυβερνοασφάλειας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5086615. Η υποστήριξη προς την Ομάδα Διοίκησης Πράξης («Ομάδα Διακυβέρνησης») συνίσταται σε επιμέρους εργασίες, ενδεικτικά ως εξής: διαμόρφωση και σύνταξη σχεδίου Οδηγού Εφαρμογής Επιμορφωτικών Προγραμμάτων (ενδεικτικά θα περιλαμβάνει τις διαδικασίες αναφορικά με:

 1. σύσταση και λειτουργία μητρώου,
 2. ανάθεση έργου/διδασκαλίας από το Μητρώο,
 3. υποβολή αιτήσεων και επιλογή επιμορφούμενων,
 4. πιστοποίηση, κ. ο. κ.), διαμόρφωση και σύνταξη των Φακέλων Σχεδιασμού Επιμορφωτικών Προγραμμάτων που θα υποβληθούν προς πιστοποίηση, κ.τ.λ.
 5. Τέλος, θα υποστηρίζει την Ομάδα Διακυβέρνησης στο διοικητικό της έργο (π.χ. αποτύπωση των γνωμοδοτήσεων της Ομάδας).

• Υποστήριξη των υπηρεσιακών μονάδων του ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ. που συνίσταται στη σύνταξη των σχεδίων των εγγράφων που προκύπτουν από τις αναφερόμενες στο ανωτέρω σημείο (1) διαδικασίες.

ΗΜ.ΕΝΑΡΞΗΣ

4/5/2022

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

4 ΜΗΝΕΣ

ΗΜ.ΛΗΞΗΣ

19/9/2022

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ


ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ EXPOST ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ Ε.Π. 2014 – 2020

ΦΟΡΕΑΣ

ΠΕΤΑ ΑΕ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην αποτίμηση (εκ των υστέρων αξιολόγηση) των Σχεδίων Δράσης των Συστημικών Παρεμβάσεων του ΕΠ στο σύνολό τους της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020.

Σκοπός της αξιολόγησης είναι να συνθέσει μια ακριβή και ολοκληρωμένη εικόνα για την υλοποίηση των συστημικών παρεμβάσεων των Ε.Π., εξετάζοντας τη συνάφεια, καταλληλότητα και σχετικότητα των παρεμβάσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τα προβλήματα του εκάστοτε τομέα που αυτές κλήθηκαν να καλύψουν (πχ. ενδυνάμωση των θεσμών της αγοράς εργασίας, ενίσχυση της απασχόλησης, κ.λπ.), καθώς και το περιβάλλον.

Χαρ. Τρικούπη 6-10, 10679, Αθήνα
Τ: 213 215 5600
W: www.peta.gr
E: info@peta.gr

ΗΜ.ΕΝΑΡΞΗΣ

6/12/2022

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

4 ΜΗΝΕΣ

HM.ΛΗΞΗΣ

5/4/2023


ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΕΝΑΣΧΟΛΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (STEM) ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΥΕ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΜΕ Κ.Α. 2017ΕΠ05610029 ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5003707 ΤΟΥ ΕΠ «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020»

ΦΟΡΕΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (FEMINA)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η Δράση αυτή στοχεύει στην παροχή κατάρτισης και πρακτικής τεχνογνωσίας σε γυναίκες που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν ή να απασχοληθούν ή απασχολούνται ήδη σε εταιρεία του κλάδου υψηλής τεχνολογίας. Αυτό θα επιτευχθεί, μέσω της διοργάνωσης σεμιναρίων κατάρτισης που θα παρέχουν στις υποψήφιες γυναίκες επιχειρηματίες και δυνητικές εργαζόμενες πολύτιμες γνώσεις, πρακτικές δεξιότητες και εργαλεία για τη σύσταση ή την απασχόληση σε μια εταιρεία σε τομείς υψηλής τεχνολογίας.

Η Δράση αντιμετωπίζει κυρίως την ανάγκη για μια πολιτική παρέμβαση που αντιμετωπίζει την έλλειψη δεξιοτήτων και ικανοτήτων που απαιτούνται για τη συμμετοχή των γυναικών σε επιχειρηματικές δραστηριότητες ή την απασχόληση σε επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας.

Με τον τρόπο αυτό, τα μέσα πολιτικής που αντιμετωπίζονται πρέπει να ενισχυθούν με προγράμματα κατάρτισης και ανάπτυξης ικανοτήτων που στοχεύουν ειδικά σε υπάρχουσες ή δυνητικές γυναίκες εργαζόμενες και επιχειρηματίες της Περιφέρειας σε τομείς υψηλής τεχνολογίας που σχετίζονται με τη RIS3.

Η γυναικεία επιχειρηματικότητα και η απασχόληση σε αυτούς τους τομείς μπορούν να οδηγήσουν στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων, καινοτόμων, διαφοροποιημένων και βιώσιμων έργων και προϊόντων, ιδίως όσον αφορά τους τομείς υψηλής τεχνολογίας της Περιφέρειας.

Τα σεμινάρια θα επικεντρωθούν σε βιομηχανίες που σχετίζονται με τη RIS3, όπως η μεταποίηση, η επεξεργασία μετάλλων, η αγροδιατροφή και ο τουρισμός. Οι ωφελούμενες γυναίκες θα είναι 100 και θα δημιουργηθούν 5 κύκλοι σεμιναρίων – τμήματα , των 20 ατόμων για 30 ώρες μαθημάτων.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης και με μεθόδους τηλεκατάρτισης Ασύγχρονης και Σύγχρονης. Η ημερήσια διάρκεια κάθε μαθήματος δεν θα υπερβαίνει τις 5 ώρες. Ως εκ τούτου, κάθε κύκλος προπόνησης θα διαρκεί περίπου δύο εβδομάδες. Η συμμετοχή θα είναι δωρεάν για τους δικαιούχους.

Η επιλογή των δικαιούχων θα συνεχιστεί για όλη τη διάρκεια της Δράσης και θα βασίζεται σε διαδικασία ανοιχτής πρόσκλησης με συγκεκριμένες ημερομηνίες λήξης, όπου οι αιτούντες θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας εγγραφής.

Η διαδικασία εγγραφής θα είναι απλή (δηλαδή μια απλή ηλεκτρονική φόρμα) και θα καθοδηγεί όλους τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους στην παροχή των απαραίτητων πληροφοριών. Η επιλογή των δικαιούχων θα ακολουθήσει προσέγγιση βάσει κριτηρίων επιλογής που θα δημοσιοποιηθεί μαζί με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια θα καλύψουν ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών θεματικών τομέων και ικανοτήτων σε δύο βασικούς άξονες:

α) οριζόντιες εκπαιδεύσεις που οδηγούν σε ευρύτερες γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλους τους δικαιούχους και

β) εξειδικευμένες και κάθετες θεματικές εκπαιδευτικές συνεδρίες.

Οι ωφελούμενες θα καταταγούν σε διαφορετικούς κύκλους – τμήματα, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, ώστε να διαμορφωθεί κατάλληλα το περιεχόμενο των διαλέξεων. Το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων θα βασίζεται στις παρακάτω ενότητες, οι οποίες θα πρέπει να καλύπτουν τις ανάγκες τόσο των δυνητικών επιχειρηματιών όσο και των επίδοξων εργαζομένων σε τομείς υψηλής τεχνολογίας:

 • Ευαισθητοποίηση σχετικά με την απαιτούμενη ποικιλομορφία στην αγορά εργασίας
 • Αυξήστε τα κίνητρα και ενισχύστε τις ηγετικές δεξιότητες
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων μάρκετινγκ, ψηφιακής και επικοινωνίας
 • Διαδικασία έναρξης, διαχείρισης και λογιστικής επιχείρησης
 • Αρχές εταιρικού δικαίου
 • Προφίλ αστικής ευθύνης και λοιπών ευθυνών
 • Ενίσχυση της εξωστρέφειας στους τομείς του τουρισμού και της αγροδιατροφής
 • Έξυπνες υποδομές και τεχνολογίες στην κατασκευή και την επεξεργασία μετάλλων – Διαδίκτυο των πραγμάτων
 • Σχεδιαστική λογική
 • Έξυπνη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Βιοτεχνολογία και βιοπληροφορική
 • Φαρμακευτικές τεχνολογίες
 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιοποίηση πράσινων ΤΠΕ
 • Χρήση πλατφορμών ηλεκτρονικού εμπορίου
 • Εργαλεία και πρακτικές ανάπτυξης εφαρμογών για κινητά
  Σε κάθε κύκλο εκπαίδευσης, εκπρόσωποι επιχειρήσεων, πανεπιστημίων και δημόσιων ιδρυμάτων σε τομείς υψηλής τεχνολογίας θα προσκαλούνται να δώσουν εμπνευσμένες ομιλίες και να παρέχουν αναφορές στην πραγματική ζωή που θα μπορούσαν να παρακινήσουν τους δικαιούχους.

ΗΜ.ΕΝΑΡΞΗΣ

7/12/2022

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

4 ΜΗΝΕΣ

HM.ΛΗΞΗΣ

6/4/2023


ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ/ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Υπηρεσίες οργάνωσης τηλεδιασκέψεων συλλογικών οργάνων και υποστήριξης χρηστών με τους κατωτέρω όρους και περιλαμβάνει:

 • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση λογισμικού τηλεδιασκέψεων και κάθε άλλου απαραίτητου λογισμικού σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και φορητές συσκευές για την εξυπηρέτηση αναγκών των χρηστών – μελών των συλλογικών οργάνων.
 • Προετοιμασία και οργάνωση συνεδριών συλλογικών οργάνων του Δήμου μέσω τηλεδιάσκεψης είτε μέσω τής δια περιφοράς διαδικασίας.
 • Τεχνική υποστήριξη των υπηρεσιακών παραγόντων κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των συνεδριάσεων.
 • Τεχνική υποστήριξη μελών συλλογικών οργάνων, που συμμετέχουν στις τηλεδιασκέψεις.
 • Στις υπηρεσίες δεν περιλαμβάνονται ηλεκτρονικός εξοπλισμός και λογισμικό.
 • Οι υπηρεσίες θα παρέχονται κατά τις ημέρες και ώρες διεξαγωγής των συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων, αλλά και κατά το χρονικό διάστημα που απαιτείται κάθε φορά για την οργάνωση και προετοιμασία των συνεδριών.

ΗΜ.ΕΝΑΡΞΗΣ

27/6/2022

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

10 ΜΗΝΕΣ

HM.ΛΗΞΗΣ

26/04/2023