Κατηγορίες
Διοίκηση-Διαχείριση έργων

Επιμόρφωση στελεχών του δημοσίου σε ζητήματα κυβερνοασφάλειας

Σύμφωνα με τη συμβατική υποχρέωση αντικείμενο είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την οργάνωση, τον συντονισμό και τη διοίκηση κατά την Α΄ φάση του Υποέργου 1 «Σχεδιασμός επιμορφωτικού…

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΦΟΡΕΙΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ / ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ.)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σύμφωνα με τη συμβατική υποχρέωση αντικείμενο είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την οργάνωση, τον συντονισμό και τη διοίκηση κατά την Α΄ φάση του Υποέργου 1 «Σχεδιασμός επιμορφωτικού προγράμματος, επιμόρφωση και πιστοποίηση στελεχών Πληροφορικής του Δημοσίου σε ζητήματα Κυβερνοασφάλειας» στο πλαίσιο της Πράξης «Αναβάθμιση ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης για την αντιμετώπιση θεμάτων Κυβερνοασφάλειας» με κωδικό ΟΠΣ 5086615.

Ειδικότερα, ο Σύμβουλος παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες κατά τη Φάση Α΄ της Πράξης, ιδίως όσον αφορά τη διαμόρφωση και τη σύνταξη του σχεδίου του Οδηγού Εφαρμογής Επιμορφωτικών Προγραμμάτων, καθώς και για τη διαμόρφωση και τη σύνταξη των Φακέλων Σχεδιασμού Επιμορφωτικών Προγραμμάτων που θα υποβληθούν προς πιστοποίηση κατά το πρότυπο της της με αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.4/32/οικ.23388/17-12-2021 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.Α/οικ.9403/24-04-2020 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών “Καθορισμός Συστήματος Πιστοποίησης Επιμόρφωσης” (Β΄ 1657)» (ΦΕΚ Β΄ 6051), όπως ισχύει. Σημειώνεται ότι τα προγράμματα επιμόρφωσης και πιστοποίησης αφορούν σε στελέχη πληροφορικής κατηγορίας Ι (δηλαδή χειριστές/διαχειριστές) και ΙΙ (δηλαδή επιτελικά στελέχη, στελέχη με ειδικές αρμοδιότητες κυβερνοασφάλειας, σε θέσεις ευθύνης).

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει ενδεικτικά τα ακόλουθα:

• Υποστήριξη της Ομάδας Διοίκησης Πράξης («Ομάδα Διακυβέρνησης») στην παρακολούθηση και στον συντονισμό της Πράξης «Αναβάθμιση ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης για την αντιμετώπιση θεμάτων Κυβερνοασφάλειας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5086615. Η υποστήριξη προς την Ομάδα Διοίκησης Πράξης («Ομάδα Διακυβέρνησης») συνίσταται σε επιμέρους εργασίες, ενδεικτικά ως εξής: διαμόρφωση και σύνταξη σχεδίου Οδηγού Εφαρμογής Επιμορφωτικών Προγραμμάτων (ενδεικτικά θα περιλαμβάνει τις διαδικασίες αναφορικά με:

  1. σύσταση και λειτουργία μητρώου,
  2. ανάθεση έργου/διδασκαλίας από το Μητρώο,
  3. υποβολή αιτήσεων και επιλογή επιμορφούμενων,
  4. πιστοποίηση, κ. ο. κ.), διαμόρφωση και σύνταξη των Φακέλων Σχεδιασμού Επιμορφωτικών Προγραμμάτων που θα υποβληθούν προς πιστοποίηση, κ.τ.λ.
  5. Τέλος, θα υποστηρίζει την Ομάδα Διακυβέρνησης στο διοικητικό της έργο (π.χ. αποτύπωση των γνωμοδοτήσεων της Ομάδας).

• Υποστήριξη των υπηρεσιακών μονάδων του ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ. που συνίσταται στη σύνταξη των σχεδίων των εγγράφων που προκύπτουν από τις αναφερόμενες στο ανωτέρω σημείο (1) διαδικασίες.

ΗΜ.ΕΝΑΡΞΗΣ

4/5/2022

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

4 ΜΗΝΕΣ

ΗΜ.ΛΗΞΗΣ

19/9/2022

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ