Κατηγορίες
Διοίκηση-Διαχείριση έργων

Έκθεση συμπερασμάτων expost αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην αποτίμηση (εκ των υστέρων αξιολόγηση) των Σχεδίων Δράσης των Συστημικών Παρεμβάσεων του ΕΠ στο σύνολό τους της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020…

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ EXPOST ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ Ε.Π. 2014 – 2020

ΦΟΡΕΑΣ

ΠΕΤΑ ΑΕ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην αποτίμηση (εκ των υστέρων αξιολόγηση) των Σχεδίων Δράσης των Συστημικών Παρεμβάσεων του ΕΠ στο σύνολό τους της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020.

Σκοπός της αξιολόγησης είναι να συνθέσει μια ακριβή και ολοκληρωμένη εικόνα για την υλοποίηση των συστημικών παρεμβάσεων των Ε.Π., εξετάζοντας τη συνάφεια, καταλληλότητα και σχετικότητα των παρεμβάσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τα προβλήματα του εκάστοτε τομέα που αυτές κλήθηκαν να καλύψουν (πχ. ενδυνάμωση των θεσμών της αγοράς εργασίας, ενίσχυση της απασχόλησης, κ.λπ.), καθώς και το περιβάλλον.

Χαρ. Τρικούπη 6-10, 10679, Αθήνα
Τ: 213 215 5600
W: www.peta.gr
E: info@peta.gr

ΗΜ.ΕΝΑΡΞΗΣ

6/12/2022

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

4 ΜΗΝΕΣ

HM.ΛΗΞΗΣ

5/4/2023