Κατηγορίες
Ειδική εκπαίδευση

Εκπαίδευση στο Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου του ΕΦΕΠΑΕ σε διαδικασίες Αξιολόγησης

Επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης για άνεργους διάρκειας 80 ωρών με επιδότηση 5€/ώρα και δωρεαν πιστοποίηση γνώσεων και παράλληλα εξάμηνη μισθωτή απασχόληση.

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Παροχή Υπηρεσιών Εκπαίδευσης και συνοδευτικού βοηθητικού υλικού στο Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου του ΕΦΕΠΑΕ, σε διαδικασίες Αξιολόγησης και Διαχειριστικών Επαληθεύσεων/ Πιστοποιήσεων Δράσεων του ΕΣΠΑ, αλλά και Αξιολογήσεων στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022.

ΦΟΡΕΑΣ

“ΕΦΕΠΑΕ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ)”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. Υπηρεσίες κατάρτισης των στελεχών της ομάδας Εσωτερικού Ελέγχου του ΕΦΕΠΑΕ.

Ενδεικτικά:
I. Κατάρτιση στις διαχειριστικές επαληθεύσεις/πιστοποιήσεις συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και στην αξιολόγηση του Αναπτυξιακού νόμου 4887/2022

II. Παροχή επεξηγήσεων/ επισημάνσεων για την βελτίωση της ποιότητας των διαχειριστικών επαληθεύσεων/ πιστοποιήσεων που διενεργεί ο Φορέας και τον εντοπισμό πιθανών καταχρηστικών πρακτικών ή ενδείξεων απάτης καθώς και φαινομένων ασυμβιβάστων και σύγκρουσης συμφερόντων.

III. Αναλυτική παρουσίαση της «αρχιτεκτονικής του ΕΣΠΑ»

IV. Παρουσίαση καλών πρακτικών στο πλαίσιο του ελέγχου διαδικασιών που αφορούν τη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων δράσεων και πράξεων του ΕΣΠΑ αλλά και αξιολογήσεων του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022

V. Παρουσίαση εξειδικευμένων θεμάτων διαχείρισης και συμμόρφωσης με το οικείο θεσμικό και Κανονιστικό πλαίσιο

VI. Παροχή ενδεικτικών ερωτηματολογίων ελέγχου διαδικασιών κατά τα πρότυπα του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του ΕΣΠΑ με σκοπό τα στελέχη του του τμήματος εσωτερικού ελέγχου του ΕΦΕΠΑΕ να ακολουθούν μία τυποποιημένη διαδικασία και να συντάσσουν ομοιογενείς εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου.

2. Παροχή εκπαιδευτικού/ βοηθητικού υλικού σχετικά με τη διαχείριση Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων Επιχειρηματικότητας και την αξιολόγηση του Αναπτυξιακού νόμου 4887/2022.

Ενδεικτικά το εκπαιδευτικό υλικό θα περιλαμβάνει:

I. Επεξήγηση της ελεγκτικής βάσης και του θεσμικού πλαισίου σχετικά με τις διαχειριστικές επαληθεύσεις

II. Νομοθεσία περί κρατικών ενισχύσεων

III. Τον Κανονιστικό Νόμο πλαίσιο του ΕΣΠΑ

IV. Ζητήματα του γενικού Απαλλακτικού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΓΑΚ) και του Κανονισμού De Minimis

V. Ζητήματα αξιολόγησης του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 και των Προκηρύξεων αντίστοιχων Καθεστώτων Ενίσχυσης

VI. Εξειδικευμένα ζητήματα που άπτονται της αξιολόγησης και διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων.

ΗΜ.ΕΝΑΡΞΗΣ

14/9/2023

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

5,5 ΜΗΝΕΣ

HM.ΛΗΞΗΣ

29/2/2024