Κατηγορίες
Ειδική εκπαίδευση

Εκπαίδευση γυναικών στον τομέα των επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας (STEM)

Η Δράση αυτή στοχεύει στην παροχή κατάρτισης και πρακτικής τεχνογνωσίας σε γυναίκες που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν ή να απασχοληθούν ή απασχολούνται ήδη σε εταιρεία του κλάδου υψηλής τεχνολογίας…

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΕΝΑΣΧΟΛΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (STEM) ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΥΕ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΜΕ Κ.Α. 2017ΕΠ05610029 ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5003707 ΤΟΥ ΕΠ «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020»

ΦΟΡΕΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (FEMINA)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η Δράση αυτή στοχεύει στην παροχή κατάρτισης και πρακτικής τεχνογνωσίας σε γυναίκες που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν ή να απασχοληθούν ή απασχολούνται ήδη σε εταιρεία του κλάδου υψηλής τεχνολογίας. Αυτό θα επιτευχθεί, μέσω της διοργάνωσης σεμιναρίων κατάρτισης που θα παρέχουν στις υποψήφιες γυναίκες επιχειρηματίες και δυνητικές εργαζόμενες πολύτιμες γνώσεις, πρακτικές δεξιότητες και εργαλεία για τη σύσταση ή την απασχόληση σε μια εταιρεία σε τομείς υψηλής τεχνολογίας.

Η Δράση αντιμετωπίζει κυρίως την ανάγκη για μια πολιτική παρέμβαση που αντιμετωπίζει την έλλειψη δεξιοτήτων και ικανοτήτων που απαιτούνται για τη συμμετοχή των γυναικών σε επιχειρηματικές δραστηριότητες ή την απασχόληση σε επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας.

Με τον τρόπο αυτό, τα μέσα πολιτικής που αντιμετωπίζονται πρέπει να ενισχυθούν με προγράμματα κατάρτισης και ανάπτυξης ικανοτήτων που στοχεύουν ειδικά σε υπάρχουσες ή δυνητικές γυναίκες εργαζόμενες και επιχειρηματίες της Περιφέρειας σε τομείς υψηλής τεχνολογίας που σχετίζονται με τη RIS3.

Η γυναικεία επιχειρηματικότητα και η απασχόληση σε αυτούς τους τομείς μπορούν να οδηγήσουν στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων, καινοτόμων, διαφοροποιημένων και βιώσιμων έργων και προϊόντων, ιδίως όσον αφορά τους τομείς υψηλής τεχνολογίας της Περιφέρειας.

Τα σεμινάρια θα επικεντρωθούν σε βιομηχανίες που σχετίζονται με τη RIS3, όπως η μεταποίηση, η επεξεργασία μετάλλων, η αγροδιατροφή και ο τουρισμός. Οι ωφελούμενες γυναίκες θα είναι 100 και θα δημιουργηθούν 5 κύκλοι σεμιναρίων – τμήματα , των 20 ατόμων για 30 ώρες μαθημάτων.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης και με μεθόδους τηλεκατάρτισης Ασύγχρονης και Σύγχρονης. Η ημερήσια διάρκεια κάθε μαθήματος δεν θα υπερβαίνει τις 5 ώρες. Ως εκ τούτου, κάθε κύκλος προπόνησης θα διαρκεί περίπου δύο εβδομάδες. Η συμμετοχή θα είναι δωρεάν για τους δικαιούχους.

Η επιλογή των δικαιούχων θα συνεχιστεί για όλη τη διάρκεια της Δράσης και θα βασίζεται σε διαδικασία ανοιχτής πρόσκλησης με συγκεκριμένες ημερομηνίες λήξης, όπου οι αιτούντες θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας εγγραφής.

Η διαδικασία εγγραφής θα είναι απλή (δηλαδή μια απλή ηλεκτρονική φόρμα) και θα καθοδηγεί όλους τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους στην παροχή των απαραίτητων πληροφοριών. Η επιλογή των δικαιούχων θα ακολουθήσει προσέγγιση βάσει κριτηρίων επιλογής που θα δημοσιοποιηθεί μαζί με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια θα καλύψουν ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών θεματικών τομέων και ικανοτήτων σε δύο βασικούς άξονες:

α) οριζόντιες εκπαιδεύσεις που οδηγούν σε ευρύτερες γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλους τους δικαιούχους και

β) εξειδικευμένες και κάθετες θεματικές εκπαιδευτικές συνεδρίες.

Οι ωφελούμενες θα καταταγούν σε διαφορετικούς κύκλους – τμήματα, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, ώστε να διαμορφωθεί κατάλληλα το περιεχόμενο των διαλέξεων. Το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων θα βασίζεται στις παρακάτω ενότητες, οι οποίες θα πρέπει να καλύπτουν τις ανάγκες τόσο των δυνητικών επιχειρηματιών όσο και των επίδοξων εργαζομένων σε τομείς υψηλής τεχνολογίας:

 • Ευαισθητοποίηση σχετικά με την απαιτούμενη ποικιλομορφία στην αγορά εργασίας
 • Αυξήστε τα κίνητρα και ενισχύστε τις ηγετικές δεξιότητες
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων μάρκετινγκ, ψηφιακής και επικοινωνίας
 • Διαδικασία έναρξης, διαχείρισης και λογιστικής επιχείρησης
 • Αρχές εταιρικού δικαίου
 • Προφίλ αστικής ευθύνης και λοιπών ευθυνών
 • Ενίσχυση της εξωστρέφειας στους τομείς του τουρισμού και της αγροδιατροφής
 • Έξυπνες υποδομές και τεχνολογίες στην κατασκευή και την επεξεργασία μετάλλων – Διαδίκτυο των πραγμάτων
 • Σχεδιαστική λογική
 • Έξυπνη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Βιοτεχνολογία και βιοπληροφορική
 • Φαρμακευτικές τεχνολογίες
 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιοποίηση πράσινων ΤΠΕ
 • Χρήση πλατφορμών ηλεκτρονικού εμπορίου
 • Εργαλεία και πρακτικές ανάπτυξης εφαρμογών για κινητά
  Σε κάθε κύκλο εκπαίδευσης, εκπρόσωποι επιχειρήσεων, πανεπιστημίων και δημόσιων ιδρυμάτων σε τομείς υψηλής τεχνολογίας θα προσκαλούνται να δώσουν εμπνευσμένες ομιλίες και να παρέχουν αναφορές στην πραγματική ζωή που θα μπορούσαν να παρακινήσουν τους δικαιούχους.

ΗΜ.ΕΝΑΡΞΗΣ

7/12/2022

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

4 ΜΗΝΕΣ

HM.ΛΗΞΗΣ

6/4/2023