Κατηγορίες
Ολοκληρωμένα έργα Συμβ. Επιχειρήσεων

Εκπαίδευση γυναικών στον τομέα των επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας (STEM)

Η Δράση αυτή στοχεύει στην παροχή κατάρτισης και πρακτικής τεχνογνωσίας σε γυναίκες που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν ή να απασχοληθούν ή απασχολούνται ήδη σε εταιρεία του κλάδου υψηλής τεχνολογίας…

Κατηγορίες
Ολοκληρωμένα έργα Συμβ. Επιχειρήσεων

Έκθεση συμπερασμάτων expost αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην αποτίμηση (εκ των υστέρων αξιολόγηση) των Σχεδίων Δράσης των Συστημικών Παρεμβάσεων του ΕΠ στο σύνολό τους της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020…

Κατηγορίες
Ολοκληρωμένα έργα Συμβ. Επιχειρήσεων

Υπηρεσίες οργάνωσης τηλεδιασκέψεων συλλογικών οργάνων

Υπηρεσίες οργάνωσης τηλεδιασκέψεων συλλογικών οργάνων και υποστήριξης χρηστών…

Κατηγορίες
Ολοκληρωμένα έργα Συμβ. Επιχειρήσεων

Επιμόρφωση στελεχών του δημοσίου σε ζητήματα κυβερνοασφάλειας

Σύμφωνα με τη συμβατική υποχρέωση αντικείμενο είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την οργάνωση, τον συντονισμό και τη διοίκηση κατά την Α΄ φάση του Υποέργου 1 «Σχεδιασμός επιμορφωτικού…

Κατηγορίες
Ολοκληρωμένα έργα Συμβ. Επιχειρήσεων

Σύμβουλοι εξυγίανσης

Στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020, η διαδικασία παρακολούθησης των έργων από την πλευρά του δικαιούχου είναι ιδιαίτερα απαιτητική (Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου ΕΣΠΑ 2014 – 2020…