Κατηγορίες
Διοίκηση-Διαχείριση έργων

Έκθεση συμπερασμάτων expost αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην αποτίμηση (εκ των υστέρων αξιολόγηση) των Σχεδίων Δράσης των Συστημικών Παρεμβάσεων του ΕΠ στο σύνολό τους της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020…

Κατηγορίες
Διοίκηση-Διαχείριση έργων

Υπηρεσίες οργάνωσης τηλεδιασκέψεων συλλογικών οργάνων

Υπηρεσίες οργάνωσης τηλεδιασκέψεων συλλογικών οργάνων και υποστήριξης χρηστών…

Κατηγορίες
Διοίκηση-Διαχείριση έργων

Επιμόρφωση στελεχών του δημοσίου σε ζητήματα κυβερνοασφάλειας

Σύμφωνα με τη συμβατική υποχρέωση αντικείμενο είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την οργάνωση, τον συντονισμό και τη διοίκηση κατά την Α΄ φάση του Υποέργου 1 «Σχεδιασμός επιμορφωτικού…

Κατηγορίες
Διοίκηση-Διαχείριση έργων

Σύμβουλοι εξυγίανσης

Στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020, η διαδικασία παρακολούθησης των έργων από την πλευρά του δικαιούχου είναι ιδιαίτερα απαιτητική (Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου ΕΣΠΑ 2014 – 2020…