Κατηγορίες
Δίκτυο Φροντίδας και Πρόληψης

Αποτελέσματα Χαρτογράφησης – Προτάσεις Πολιτικής | Ηλικιωμένοι

Ποιοι είναι οι κύριοι άξονες πάνω στους οποίους θα πρέπει να βασίζεται κάθε πρόγραμμα παροχής βοήθειας προς άτομα τρίτης ηλικίας;   

Ο Δήμος Πειραιά, σε συνεργασία με το ΚΜΟΠ – Κόμβος Εκπαίδευσης & Καινοτομίας ΑΜΚΕ (ΚΜΟΠ) και το Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας Ι.Κ.Ε. (ΙΝΕΠΑΚ),  εκπόνησαν μελέτη χαρτογράφησης στον Δήμο Πειραιά, προκειμένου να καταγραφούν οι ανάγκες των ηλικιωμένων και να αναπτυχθούν προτάσεις πολιτικής.Από τη συνολική εξέταση των πορισμάτων της έρευνας χαρτογράφησης αναγκών των ηλικιωμένων προκύπτει ότι υπάρχουν τέσσερις κύριοι άξονες, πάνω στους οποίους θα πρέπει να βασίζεται κάθε πρόγραμμα παροχής βοήθειας προς άτομα τρίτης ηλικίας.

  • Πρώτον, η υγεία είναι βασικός παράγοντας στην ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων. Οι προκλήσεις υγείας περιλαμβάνουν τις χρόνιες ασθένειες, την αναπηρία, την αντιμετώπιση των ιατρικών εξόδων και την πρόσβαση σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη. Η προώθηση της υγιεινής ζωής και η ενίσχυση της πρόσβασης σε ιατρική φροντίδα είναι απαραίτητες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.
  • Δεύτερον, η κοινωνική απομόνωση είναι ένα πρόβλημα που επηρεάζει πολλούς ηλικιωμένους. Η απώλεια φίλων και οικογενείας, καθώς και η αποχώρηση από τον εργασιακό χώρο μπορεί να οδηγήσει σε απομόνωση. Η δημιουργία κοινοτήτων όπου οι ηλικιωμένοι μπορούν να συμμετέχουν σε δραστηριότητες και κοινωνικές αλληλεπιδράσεις είναι σημαντική.
  • Τρίτον, η οικονομική ανασφάλεια αποτελεί σοβαρή πρόκληση για τους ηλικιωμένους. Οι συντάξεις, οι επενδύσεις και η πρόσβαση σε υπηρεσίες είναι σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την οικονομική σταθερότητα των ηλικιωμένων. Πολλοί ηλικιωμένοι αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, και αυτό μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα ζωής τους.
  • Τέλος, η διατήρηση ενός ενδιαφέροντος τρόπου ζωής απαιτεί διαρκή πνευματική δραστηριότητα και εκπαίδευση. Οι ηλικιωμένοι πρέπει να έχουν πρόσβαση σε δραστηριότητες που τους καθιστούν ενεργούς σωματικά και πνευματικά, και που τους διατηρούν εντός του ευρύτερου πλαισίου του κοινωνικού γίγνεσθαι.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα δεδομένα, προτείνεται η ανάπτυξη παρεμβάσεων που θα περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Υπηρεσίες συμβουλευτικής, έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται τα ψυχολογικά προβλήματα αλλά και το αίσθημα απομόνωσης που συχνά βιώνεται από τους ηλικιωμένους.
  • Ανάπτυξη δραστηριοτήτων ψυχαγωγικού χαρακτήρα, οι οποίες βοηθούν τους ηλικιωμένους να παραμένουν ενεργοί, ειδικά μέσα στο περιβάλλον της κοινότητας όπου διαμένουν.
  • Δημιουργία ομαδικών δράσεων για ηλικιωμένα άτομα, μέσω των οποίων θα δημιουργούνται μεταξύ τους δεσμοί κι έτσι θα μειώνεται η τάση κοινωνικής περιθωριοποίησής τους.
  • Υπηρεσίες κατ’ οίκον παρέμβασης και βοήθειας προς άτομα τρίτης ηλικίας, προκειμένου να καλύπτονται αποτελεσματικά οι ανάγκες της καθημερινότητάς τους.
  • Παράλληλη ανάπτυξη υπηρεσιών εξ αποστάσεως υπηρεσιών, ιδίως σε επίπεδο ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, προκειμένου αφενός να υπάρχει ταχύτερη παρέμβαση όταν αυτό απαιτείται, αφετέρου να παραμερίζονται κατά το δυνατόν τα εμπόδια που προκύπτουν από δυσκολίες μετακίνησης των ωφελούμενων.
  • Δημιουργία κατάλληλων χώρων μέσα στα ΚΑΠΗ, για την παροχή συμπληρωματικών δράσεων τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο με στόχο την ενδυνάμωση και την κοινωνική συμπερίληψη των ηλικιωμένων. Οι ωφελούμενοι είναι εξοικειωμένοι με τους χώρους αυτούς, μπορούν να έχουν σχετικά εύκολη πρόσβαση και συνεπώς προσφέρονται για περαιτέρω αξιοποίηση.

Η χαρτογράφηση εκπονήθηκε κατά την περίοδο 2/2023 – 8/2023, στο πλαίσιο της Πράξης: Δίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Διακρίσεων και Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής των Ευάλωτων και Ειδικών Ομάδων (μεταξύ των οποίων ΑΜΕΑ, Έφηβοι-Νέοι με υψηλό κοινωνικό κίνδυνο κ.λπ.), στον Δήμο Πειραιά

Πληροφορίες για το έργο και τη χαρτογράφηση, μπορείτε να λάβετε, επικοινωνώντας:

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης