Κατηγορίες
Κοινωνικές παρεμβάσεις

Πρόληψη και αντιμετώπιση των διακρίσεων και βελτίωση της ποιότητας ζωής των ειδικών ομάδων

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εφαρμογή πλέγματος ενεργειών για την πρόληψη και αντιμετώπιση των διακρίσεων και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των Ευάλωτων και Ειδικών Ομάδων που αποτελούν ομάδες με υψηλό κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και διακρίσεων…

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΑΜΕΑ, ΈΦΗΒΟΙ-ΝΕΟΙ ΜΕ ΥΨΗΛΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ Κ.Λ.Π)

ΦΟΡΕΑΣ

ΟΧΕ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

«ΚΜΟΠ-Κόµβος Εκπαίδευσης & Καινοτοµίας AMKE»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εφαρμογή πλέγματος ενεργειών για την πρόληψη και αντιμετώπιση των διακρίσεων και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των Ευάλωτων και Ειδικών Ομάδων που αποτελούν ομάδες με υψηλό κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και διακρίσεων (μεταξύ των οποίων ΑμεΑ, Έφηβοι-Νέοι με υψηλό κοινωνικό κίνδυνο κ.λπ.) στο Δήμο Πειραιά. Ειδικότερα:

1. Στήριξη της Οικογένειας με παιδιά ΑμεΑ, Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης ενήλικων ΑμεΑ. Στόχος της παρέμβασης αποτελεί η καταπολέμηση των εν δυνάμει διακρίσεων που υφίστανται οι ΑμεΑ, ώστε σε συνδυασμό με θετικά μέτρα δράσης να επιτευχθεί η κοινωνική ένταξη των ιδίων και των οικογενειών τους. Η δράση αφορά: στη χαρτογράφηση των ωφελούμενων, σε υπηρεσίες παροχής εξειδικευμένη ιατρική φροντίδας όπως, φυσικοθεραπείες, εργοθεραπεία, υποστήριξη χρήσης παραϊατρικού εξοπλισμού κ.α., σε υπηρεσίες παροχής εξατομικευμένης ψυχολογικής υποστήριξης και σε αυτοεξυπηρετούμενους ΑμεΑ.

2.Ενδυνάμωση παιδιών και εφήβων για τη πρόληψη της νεανικής παραβατικότητας και αντιμετώπιση του κοινωνικού στίγματος στις γειτονιές του Πειραιά. Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση των παιδιών και των εφήβων μέχρι και την ηλικία των 15 ετών μέσα από ολοκληρωμένες δράσεις ψυχοεκπαίδευσης και δημιουργικής απασχόλησης στις 5 δημοτικές κοινότητες του Πειραιά. Η δράση απευθύνεται στο σύνολο των παιδιών και εφήβων που διαβιούν στο Πειραιά, πάραυτα προτεραιότητα για συμμετοχή στις δράσεις δίδεται σε αυτά που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες όπως αυτές περιγράφονται παραπάνω. Η προτεινόμενη δράση αποσκοπεί στην ενίσχυση των νέων στις διαδικασίες κοινωνικοποίησης, στην πρόληψη των φαινομένων της σχολικής διαρροής, του ενδοσχολικού εκφοβισμού, της νεανικής παραβατικότητας και του κοινωνικού στίγματος.

3.Υπηρεσίες Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και Φροντίδα Hμέρας σε ηλικιωμένους που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. Στόχος της παρέμβασης είναι η κάλυψη των αναγκών ηλικιωμένων ατόμων χρόνια πασχόντων και ευάλωτων κοινωνικά, μοναχικών ηλικιωμένων ατόμων με προβλήματα καθημερινής ομαλής διαβίωσης και ηλικιωμένων με χρόνιες παθήσεις, ή θυμάτων κάθε μορφής βίας, (σωματικής, ψυχολογικής, εκφοβισμού ενδοοικογενειακής βίας) στην περιοχή του Δήμου Πειραιά.

4. Οριζόντια υποστήριξη της υλοποίησης: α) Διοικητική υποστήριξη, β) Δράσεις δημοσιότητας – δικτύωσης

ΗΜ.ΕΝΑΡΞΗΣ

15/11/2022

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

18 ΜΗΝΕΣ